Aktualności,  Bydgoszcz

Mieszkańcy chcą rozmawiać o spalarni i stanie środowiska w Bydgoszczy

Razem z Bydgoskim Alarmem Smogowym oraz Stowarzyszeniem Społeczny Rzecznik Pieszych złożyliśmy wniosek do Rady Miasta Bydgoszczy o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących powstania nowej spalarni odpadów niebezpiecznych oraz zanieczyszczenia środowiska. Publikujemy treść wniosku.

Złożenie takie wniosku przez trzy organizacje pozarządowe umożliwia załącznik do Uchwały Nr XLI/879/17Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r.

Rada Miasta Bydgoszczy

WNIOSEK 

o przeprowadzenie konsultacji społecznych

Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 6 ust. 5 Regulamin konsultacji społecznych „Bydgoskie Konsultacje” przyjętego uchwałą nr XLI/879/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. Stowarzyszenie Bydgoski Alarm Smogowy – Czyste Powietrze Powiedz Tak, Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew oraz Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wnioskują o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zanieczyszczenia środowiska.

Cel konsultacji

  • rozstrzygnięcie wpływu planowanej spalarni odpadów niebezpiecznych na jakość powietrza i zdrowie mieszkańców ( w tym zebranie opinii ekspertów)
  • rozstrzygnięcie  zasadności i celowości powstania kolejnej spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Bydgoszczy (z uwzględnieniem faktu, że  na terenie miasta działają obecnie już dwie spalarnie odpadów niebezpiecznych z łączną wydajnością ponad 12 tys. ton rocznie)

Zasięg konsultacji: miasto Bydgoszcz

Termin konsultacji: 15.07.2021-15.08.2021

Narzędzia, za pomocą których mają zostać przeprowadzone konsultacje:

  • Sondaż uliczny
  • Ankieta internetowa 
  • Mobilny punkt konsultacyjny 
  • Spotkanie otwarte z ekspertami

Uzasadnienie

Planowana budowa linii do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych na działce nr 7/366 obręb 132 w Bydgoszczy przez spółkę ENERIS ECO Sp. z o.o. wzbudza duży niepokój i społeczny sprzeciw bydgoszczan wobec tej inwestycji. Zaprotestowali zarówno indywidualnie mieszkańcy przesyłając swoje uwagi do Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta jak i przedstawiciele rad osiedli Kapuścisk, Glinek, Wyżyn i Łęgnowa  oraz stowarzyszenia zrzeszonych w Bydgoskiej Federacji Ruchów Miejskich, a także lokalne media. 

W Bydgoszczy  co roku wielokrotnie odnotowuje się wysokie przekroczenia norm jakości powietrza: pyłów PM10 i PM2,5 oraz poziomu benzo(a)pirenu, co negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. 

Jak wynika z informacji zawartych na str.14 punkt 7 w raporcie „Ocena oddziaływania na powietrzehttps://www.kapusciska.pl/images/stories/pliki/Spalarnia3.pdf w fazie eksploatacji projektowanej linii do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ENERIS ECO Sp. z o.o. w Bydgoszczy zachodzić będą następujące emisje do powietrza w zakresie zanieczyszczeń, m.in.: emisja pyłu (w tym pyłu PM10 i PM2,5), lotnych związków organicznych , chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu, metali ciężkich (kadm, tal, rtęć, antymon, arsen, ołów, chrom, kobalt, miedź, mangan, nikiel, wanad), dioksyn i furanów (PCDD/F) oraz dioksynopodobnych PCB i amoniaku.

Należy dodać do tego także emisje komunikacyjne (głównie emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu – w tym pyłu PM10 i PM2,5 oraz węglowodorów) związane z transportem blisko 28 tysięcy ton rocznie odpadów, które będą przywożone do Bydgoszczy .

Ostatnio niepokój wywołały informacje opublikowane w mediach społecznościowych na https://www.facebook.com/osiedle.kapusciska/ o wysokich poziomach pyłów PM 10 i PM 2,5 i PM odczytanych z czujnika Airly zainstalowanego przy ul. Betoniarzy,  które zaczynają gwałtownie rosnąć o godzinie 22 i są wysokie przez całą noc, a zaczynają opadać o godzinie 8. Podkreślamy, że niedaleko od tego czujnika funkcjonują dwie spalarnie a obecnie notowane są wysokie temperatury powietrza, nie ma sezonu grzewczego a ruch samochodowy jest dużo mniejszy nocną porą – należy ten fakt wyjaśnić bydgoszczanom. Ponadto zdaniem wielu mieszkańców monitoring jakości powietrza jest w Bydgoszczy niewystarczający, szczególnie w pobliżu terenów pozachemowskich, co powinno skłonić już teraz władze Bydgoszczy do zainstalowania dodatkowych czujników jakości powietrza, aby wszystko było pod tym względem transparentne i nie budziło żadnych podejrzeń.

Obecnie na terenie Bydgoszczy znajdują się już aż 4 spalarnie, w tym dwie odpadów niebezpiecznych.  Bydgoszcz jako jedyne miasto wojewódzkie ma 2 spalarnie odpadów niebezpiecznych a już obecnie roczna wydajność spalarni odpadów niebezpiecznych w sumie wynosi aż 12,8 tys. ton, co sprawia że zajmuje drugie miejsce pod tym względem spośród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. 

9 miast wojewódzkich w ogóle nie posiada takiej instalacji. A poza Gdańskiem, Krakowem i Bydgoszczą działające instalacje są tak małe, że zaspokajają jedynie potrzeby danego miasta i okolicznych gmin.

Zgodnie z informacjami zawartymi w „Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” rocznie na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego produkuje się około 3 tysiące ton odpadów medycznych i weterynaryjnych. Już teraz spalarnie odpadów niebezpiecznych z Bydgoszczy dysponują zatem „wolnymi mocami przerobowymi dla innych województw” wynoszącymi około 10 tysięcy ton. Nowa instalacja o mocy przerobowej 28 tysięcy ton, która miałaby powstać, pokrywałaby prawie dziesięciokrotnie potrzeby całego województwa w tym względzie. To wszystko prowadzi logicznie do wniosku, że będą w planowanej nowej linii do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych spalane także odpady niebezpieczne z innych województw. Ponadto kody z raportu „Zał. nr 1. Zaktualizowany wykaz rodzajów i ilości przyjmowanych odpadów” również wskazują na fakt, że odpady te będą zwożone do Bydgoszczy z całej Polski. 

Zatem należy mieszkańcom Bydgoszczy uzasadnić, dlaczego na terenie miasta mają być spalane odpady niebezpieczne z innych miejscowości i to jeszcze około 1-2 km od zabudowań mieszkalnych i placówek oświatowych

Dodatkowo w pobliżu planowanej inwestycji działa już spalarnia odpadów niebezpiecznych bazująca na instalacji jeszcze z czasów Zachemu (która według informacji przekazanych w czasie majowej sesji Rady Miasta – złożyła wniosek o zwiększenie swej rocznej mocy przerobowej około 30% z 8 do poziomu 10,5 tysiąca ton). W internecie pojawiają się relacje pracowników firmy MD Proeco mówiące o licznych nieprawidłowościach towarzyszących procesowi spalania, w tym częstych awariach, wypadkach czy wylewaniu odpadów niebezpiecznych na terenie zakładu. Istnieje obawa wśród mieszkańców, że nowa instalacja prowadzona przez powiązaną firmę będzie działała w podobny sposób, tylko na znacznie większą skalę. Mieszkańcy mają prawo zapytać się także, czy skoro organy kontrolne nie radzą sobie z mniejszą instalacją, to jak te same organy kontrolne zadbają o prawidłowość procesu spalania w dużo większej instalacji?

Reasumując, naszym zdaniem, należy przedstawić szczegółowo mieszkańcom Bydgoszczy, w szczególności mieszkańcom osiedli Kapuściska, Wyżyny, Łęgnowo i Glinki, jak emisje z planowanej spalarni i dodatkowe komunikacyjne wpłyną na jakość powietrza a przede wszystkim na stan zdrowia mieszkańców. Dlaczego w Bydgoszczy mają być spalane odpady niebezpieczne spoza naszego miasta a nawet województwa (skoro funkcjonują już obecnie dwie spalarnie odpadów niebezpiecznych i z dużym nadmiarem zaspokajają potrzeby miasta). Powinno się uzasadnić mieszkańcom dlaczego planuje się usytuowanie takiego obiektu w tak bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych i wysłuchać opinii ekspertów, jak to wpłynie na stan zdrowia mieszkańców osiedli sąsiadujących z tą instalacją

Mieszkańcy Bydgoszczy mają prawo zadać wszystkie nurtujące ich pytanie dotyczące tej inwestycji, gdyż niesie ona dużo potencjalnych zagrożeń i otrzymać na postawione pytania wyczerpujące odpowiedzi, a to, naszym zdaniem, mogą zapewnić tylko konsultacje społeczne.

Załączniki:

1.  Uchwała zarządu Stowarzyszenia Bydgoski Alarm Smogowy – Czyste Powietrze Powiedz Tak, zarejestrowane pod poz. 107 w Ewidencji Stowarzyszeń zwykłych Prezydenta Miasta Bydgoszczy

2.     Uchwała zarządu Stowarzyszenia MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew, zarejestrowane pod poz. 115 w Ewidencji Stowarzyszeń zwykłych Prezydenta Miasta Bydgoszczy

3.     Uchwała zarządu Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy, zarejestrowane pod poz. 12 w Ewidencji Stowarzyszeń zwykłych Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Dokumenty

Pismo przewodnie do wniosku