Aktualności,  Bydgoszcz

Spacer w ramach akcji Wspólny Las

25 i 26 marca po raz czwarty wychodzimy do lasów, puszcz i borów w całej Polsce na obywatelski dzień lasu. Zapraszamy na spacer z naszym stowarzyszeniem do lasu obok Strugi Młyńskiej 25 marca o godz.12.00 (sobota)

LINK DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

Idziemy, by pokazać, że w tkaninie życia wszystko jest ze sobą połączone: lasy, woda, człowiek stanowią nitki przeplatające się ze sobą i od siebie zależne. Zerwanie jednej z nich, niesie ze sobą utratę pozostałych.

Idziemy mówić, nie zgadzamy się na traktowanie lasów i innych terenów przyrodniczych jak zasobu, który można bez końca eksploatować w imię zysków i paradygmatu nieskończonego wzrostu.


Idziemy, by zapuścić korzenie i pokazać, że tak jak las i woda chronią się nawzajem, tam my również możemy z wdzięcznością i wzajemnością stawać w obronie dzikiej przyrody.


Idziemy wymienić się z lasami, zagajnikami, skwerami i sobą nawzajem siłą i motywacją do działań ochronnych, pozwolić jej płynąć i zataczać coraz szersze kręgi.


Tegoroczne postulaty


1. Chcemy traktowania z należytą powagą funkcji wodochronnej lasów i innych terenów zielonych.

W dobie zmian klimatu drzewa, a w szczególności drzewostany o charakterze naturalnym, są naszymi nieocenionymi sprzymierzeńcami w magazynowaniu wody, jej transporcie w głąb lądu oraz ochronie obszarów źródliskowych rzek. Niezrównoważona gospodarka leśna, intensywne wycinanie lasów górskich, betonowanie i asfaltowanie powierzchni biologicznie czynnej, tworzenie sztucznych zbiorników retencyjnych w miejsce naturalnej retencji – niszczy funkcję wodochronną lasów, zagajników i skwerów, zagrażając gatunkom, siedliskom oraz całym ekosystemom.


2. Domagamy się ochrony najlepiej zachowanych i najstarszych lasów oraz drzew o wymiarach pomnikowych.

To właśnie starolasy są kręgosłupem, na którym wspiera się cały leśny ekosystem i który chroni nas przed skutkami zmian klimatu. Ich ochrona jest spójna z celami Strategii Bioróżnorodności UE. Jest też działaniem niezbędnym w obliczu kryzysu ekologicznego, którego właśnie
doświadczamy.


3. Zależy nam na priorytetowym traktowaniu funkcji społecznej i przyrodniczej w lasach ochronnych i podmiejskich.

Lasy najbliżej nas chronią nas przed suszami i powodziami; oczyszczają powietrze, którym oddychamy; są miejscem wytchnienia i oderwania się od gwaru miasta.


4. Domagamy się wprowadzenia realnej ochrony przyrody w lasach.

Gospodarka leśna nie może być usprawiedliwieniem dla niszczenia miejsc, w których mieszkańcy lasu wychowują młode, pożywiają się i odpoczywają. Oczekujemy ponownego objęcia gospodarki leśnej wymogami ścisłej ochrony gatunkowej.


5. Oczekujemy uznania przez władze miast kluczowej roli, jaką spełnia przyroda w miastach i na terenach zabudowanych oraz pierwszorzędnego traktowania miejskiej przyrody we wszystkich procesach inwestycyjnych i planistycznych.


Żyjemy w czasach, w których każde drzewo i każdy skwer są na wagę złota i nie mogą być traktowane jako nieistotne w porównaniu z planami budowy dróg czy osiedli mieszkaniowych.


6. Jako obywatelki i obywatele chcemy mieć realny udział w podejmowaniu decyzji o lasach i terenach zielonych.

W związku z tym domagamy się zapewnienia możliwości zaskarżania planów urządzenia lasu przed sądami, a także zwiększenia roli konsultacji społecznych w procesie opracowywania tych dokumentów. Oczekujemy także realnego wpływu mieszkanek i mieszkańców na zarządzanie przyrodą w mieście.

Spacery w ramach akcji odbędą się w całej Polsce. Szczegóły na stronie Wspólny Las.

Źródło: komunikat akcji Wspólny Las