Aktualności,  Bydgoszcz,  Interwencje

Przebudowa skweru Kałużnego

Trwa przebudowa Skweru Kałużnego położonego na skrzyżowaniu Focha i Królowej Jadwigi. Do przyjrzenia się remontowi zmotywował nas częsty obrazek znany z większości placów budowy w naszym mieście – sprzęt zaparkowany tuż pod drzewami oraz składowane tam materiały budowlane.

Drzewa ze skweru

Na skwerze objętym ochroną konserwatora zabytków rosną 43 drzewa, na które składa się dziesięć różnych gatunków. Najwięcej mamy dębów szypułkowych, dużo lip, robinii akacjowych, trochę kasztanowców, klonów i śliw. Pojedynczo występują jesion wyniosły, orzech włoski i  topola czarna. Całości dopełniają graby. Żadnego z drzew nie przewidziano do wycięcia. Na dzień prowadzenia inwentaryzacji zdecydowana większość drzew była zdrowa,  w najgorszym stanie były dwa kasztanowce. Jeden chorował (nie określono na co), drugi był pusty w środku. Zły był stan także orzecha (złamany przewodnik). U dwóch klonów zauważono suche konary, kolejny rósł w pochyleniu. Do najbardziej okazałych drzew na skwerze należą dęby szypułkowe: dwa z nich mają rozmiary prawie pomnikowe: 290 i 293 cm obwodu na 130 cm – do osiągnięcia rozmiaru wskazanego w rozporządzeniu Ministra Środowiska brakuje odpowiednio 10 i 7 cm. Większość drzew na skwerze jest zdrowa i w dobrym stanie.

Dokumenty przetargowe

Przejrzeliśmy dokumentację przygotowaną do przetargu. W uzgodnieniach, projektach i wytycznych do nich zawarto szczegółowe regulacje dotyczące drzew. W opisie przedmiotu zamówienia zaskoczył nas jeden zapis:

Przy rekultywacji trawnika teren należy odpowiednio przygotować (usunąć kamienie, śmieci, korzenie, starą nawierzchnię). Dodatkowo należy wykonać nowe nasadzenia bylin i krzewów zgodnie z dokumentacją. W istniejącym drzewostanie należy również dokonać niezbędnych przycinek sanitarnych.

Zapis dotyczący usuwania korzeni jest dość ogólny, może zachęcać do mocnej ingerencji w systemy korzeniowe rosnących na skwerze drzew. W innych dokumentach wskazano na konieczność zadbania o drzewa.  Konieczność zadbania o drzewa podkreślił ZDMiKP. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Konserwator Zabytków: W przypadku projektowania układu ścieżek należy przebieg szczegółowo uzgodnić ze służbami konserwatorskimi w przypadku możliwości ingerencji w systemy korzeniowe drzew w przypadku infrastruktury technicznej liniowej pracy należy prowadzić metodami bezwykopowymi. Dodatkowo wskazał: Prowadzenie prac ziemnych związanych z budową niezbędnej infrastruktury technicznej czy układu ścieżek możliwe wyłącznie metodami minimalizującymi oddziaływanie na zachowany drzewostan.  Roboty budowlane należy projektować i prowadzić zgodnie ze współczesnymi standardami prowadzenia robót budowlanych w zadrzewieniu

 • w szczególności wyznaczyć trakty technologiczne, a w przypadku konieczności poruszania się sprzętu mechanicznego w obrębie bryły korzeniowej drzew przeznaczonych do zachowania zaprojektować drogi tymczasowe. Zabrania się zagęszczenia gruntu w obrębie brył korzeniowych okazów starodrzewu;
 • wyznaczyć strefy bezpieczeństwa i trwale oznaczyć je w terenie dla drzew przeznaczonych do zachowania, narażonych na oddziaływanie inwestycji;
 • prace w obrębie brył korzeniowych drzew należy prowadzić ręcznie lub w sposób minimalizujący oddziaływanie na ich systemy korzeniowe, dopasowując dobór sprzętu mechanicznego do określonych prac;
 • wyznaczyć miejsca do składowania materiałów i maszyn. Zabrania się składowania materiałów budowlanych czy lokalizowania parku maszyn w obrębie okazów starodrzewu;
 • wskazać sposoby i technologie minimalizujące “stres budowlany” dla drzew mogących być na niego narażonych, w związku z realizacją inwestycji.

Co dzieje się na placu budowy?

Nasze oględziny miały miejsce w dniach 12-13 sierpnia 2022 roku. Podczas oględzin zauważyliśmy:

 • teren inwestycji jest szczelnie ogrodzony tymczasowym parkanem wykonanym z litych płyt stalowych;
 • niektóre drzewa osłonięte są drewnianymi deskami;
 • odnotowano drzewa, których pnie nie są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; bądź zabezpieczenie jest niepełne;
 • prace związane z budową niektórych ścieżek żwirkowo-gliniastych prowadzone są/będą w bezpośrednim sąsiedztwie drzew takich jak: 
  • dąb szypułkowy o obwodzie 257 cm (drzewo nr. 18 projektowa inwentaryzacja drzewostanu)
  • robinie akacjowe o obwodach 78 i 100 cm (drzewa nr. 25 i 26 projektowa inwentaryzacja drzewostanu)
  • kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 232 cm (drzewo nr. 27 projektowa inwentaryzacja drzewostanu)

Odnotowano składowanie materiałów budowlanych i sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod drzewami co skutkuje zagęszczeniem gruntu w obrębie brył korzeniowych następujących drzew:

 • kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 335 cm (drzewo nr. 28 projektowa inwentaryzacja drzewostanu)
 • robinia akacjowa

Nie zauważyliśmy wyznaczonych stref bezpieczeństwa i ich trwałego oznakowania w terenie dla drzew przeznaczonych do zachowania. Nie zauważyliśmy wyznaczonego miejsca gdzie składowane są materiały i maszyny. Na szczęście najbardziej okazałe dęby o obwodach 293 i 290 cm znajdują się poza zasięgiem robót.

Niepełne zabezpieczenie pnia drzewa
Materiały budowlane pod drzewami
Zaparkowana maszyna budowlana
Materiały budowlane składowane w bezpośrednim sąsiedztwie drzew

Źródła:

 1. Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 2. Inwentaryzacja – plik xlsx
 3. Inwentaryzacja – plik pdf
 4. Plan zagospodarowania terenu
 5. Pismo z ZDMiKP