Aktualności,  Bydgoszcz

Ponad milion złotych! Tyle pieniędzy rośnie na Wyspie Młyńskiej!

Wartość drzew na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy (fot. Piotr Ulanowski)

Istnieje kilka metod szacowania wartości drzew (Dorda 2017; Giergiczny, Kronenberg 2012; Szczepanowska 2015). Jedną z nich jest metoda obliczania tzw. wartości odtworzeniowej drzew, czyli nakładów, jakie trzeba ponieść, by uzyskać drzewo w konkretnym wieku i stanie. Metoda ta została opracowana w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, przez zespół pod kierunkiem prof. H. Szczepanowskiej, specjalnie dla wyceny drzew miejskich.

Wartość drzewa oblicza się wg wzoru:

Wartość drzewa = SP (zł) × P × K × L

SP – to stawka podstawowa (wartość podstawowa) czyli koszt „wyprodukowania” drzewa możliwego do nabycia jako materiału szkółkarskiego (Kosiba 2010; Szczepanowska i in. 2010). Ponieważ metoda została opracowana w roku 2010, obecnie stawki powinny być zaktualizowane. Popularnie sadzone gatunki drzew podzielone są na 4 grupy: szybko rosnące, umiarkowanie rosnące, wolno rosnące i bardzo wolno rosnące.

P – to współczynnik przyrostu, stabelaryzowany, podany oddzielnie dla każdej grupy drzew.

K – określa kondycję drzew (dobra, średnia, zła, drzewo zamierające, drzewo martwe)

L – to współczynnik lokalizacji, który np. dla drzew na terenach zabytkowych wynosi 2, a dla drzew w parkach i zieleńcach – 1.

Dzięki inwentaryzacji drzew na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, przeprowadzonej w roku 2020 przez zespół wolontariuszy Stowarzyszenia Modrzew, ustalono, że rośnie tam 231 drzew. Studenci Ochrony Środowiska na UKW w Bydgoszczy, w ramach ćwiczeń z przedmiotu Ekologiczne miasto przyszłości, pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Marcysiak, prof. uczelni, dokonali wyceny tych drzew, stosując opisana powyżej metodę. Najdroższe drzewa osiągnęły wartość ponad dwudziestu tysięcy złotych, były to: dąb o obwodzie 200 cm (24 664,50 zł), lipa o obwodzie 378 cm (20 462,40 zł) oraz dwa stare głogi (28 752,50 zł i 23 761,50 zł).

Łączna wartość drzew wyniosła 1 018 950,66 zł, czyli średnio 4 411, 04 zł za drzewo.

Bibliografia

Dorda A. 2017. Ile warte są drzewa – przed i po wycince? Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2: 3-22

Giergiczny M., Kronenberg J. 2012. Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi. Zrównoważony rozwój – Zastosowania, 3: 74-89.

Kosiba A. 2010. Analiza porównawcza wyceny drzew według obowiązującej ustawy i metody IGPiM/SGGW. Człowiek i Środowisko 39 (2): 29–47.

Szczepanowska H.B. 2015. Drzewa w mieście – zielony kapitał wartości i usług ekosystemowych. Człowiek i Środowisko 39 (2): 5–28.

Szczepanowska H.B. i in. 2010. Synteza pracy opracowanie nowej metody określenia wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi oraz merytorycznym uzasadnieniem metody i zasadnością jej wprowadzenia do obiegu prawnego. Warszawa, IGPiM, ss. 44.

PS. Dziękujemy Piotrowi Ulanowskiemu za użyczenie pięknego zdjęcia tytułowego i zapraszamy na jego stronę, gdzie znaleźć można więcej niesamowitych ujęć Bydgoszczy: https://ddbydgoszcz.pl/