Aktualności

Apel o wprowadzenie moratorium na wycinkę lasów

Razem z ponad 100 organizacjami i ruchami społecznymi apelujemy do kierownictwa Lasów Państwowych oraz Ministerstwa Środowiska z żądaniem zatrzymania wycinek drzew na terenie najcenniejszych lasów w Polsce – starodrzewów, ostatnich fragmentów lasów naturalnych oraz lasów wodochronnych.

Z treścią apelu można zapoznać się poniżej:

W imieniu niżej podpisanych organizacji i ruchów społecznych zwracamy się do kierownictwa Lasów Państwowych oraz resortu środowiska z żądaniem zatrzymania wycinek drzew na terenie najcenniejszych lasów w Polsce – starodrzewów, ostatnich fragmentów lasów naturalnych oraz lasów wodochronnych.

Wprowadzenie moratorium jest kluczowe z uwagi na trwającą eksploatację lasów naturalnych i tempo wycinek starych drzew o wymiarach pomnikowych z takich miejsc jak Puszcza Karpacka i Pogórze Przemyskie, Lasy Suchedniowskie i Puszcza Świętokrzyska czy Puszcza Bukowa. Zagrożona wycinkami jest także Puszcza Białowieska. Również lasy chroniące zasoby wodne powinny zostać pilnie wyłączone z użytkowania gospodarczego. Przykładem uszczuplania zasobów wodnych dostępnych dla mieszkańców jest Andrychów w Beskidzie Małym, gdzie wycinane są lasy wodochronne a Lasy Państwowe blokują poszerzenie rezerwatu o źródliska rzek zasilających ujęcie wody pitnej. Moratorium powinno obowiązywać do czasu przeprowadzenia reformy gospodarki leśnej poprawiającej standardy ochrony przyrody lasów i trwale chroniącej najcenniejsze lasy w Polsce.

Obywatelki i obywatele naszego kraju chcą lasów, nie zrębów. Aż 75% ankietowanych osób domaga się zwiększenia powierzchni lasów, na których nie prowadzi się wycinek. Aż 78% Polek i Polaków uważa, że priorytetem Lasów Państwowych powinna być ochrona przyrody. Ochrona lasów była jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej. Rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych pokazała, że społeczeństwo chce mieć wpływ na kierunek rozwoju Polski.

Jednym z takich obszarów jest sposób zarządzania lasami Skarbu Państwa, które pokrywają ¼ terytorium Polski. Skala ich eksploatacji z roku na rok rośnie. W 2022 r. Lasy Państwowe pozyskały rekordowe 42 mln m3 drewna, uzyskując z tytułu jego sprzedaży 13,5 mld zł. Jedynie 0,4% przychodów Lasów Państwowych trafiło na ochronę przyrody. Jednocześnie to właśnie gospodarka leśna stanowi największe zagrożenie dla przyrody lasów. Ponad połowa siedlisk leśnych Natura 2000 znajduje się z tego tytułu w niewłaściwym stanie ochrony. Skala wycinek i brak dialogu ze społeczeństwem powoduje, że rośnie społeczny ostracyzm wobec Lasów Państwowych. Jednocześnie przez ostatnie lata byliśmy świadkami upolitycznienia LP i uwłaszczenia się leśników na majątku wspólnym obywateli. Obecny model gospodarki leśnej zakładający pełnienie przez las jednocześnie funkcji gospodarczej (pozyskiwanie surowca), przyrodniczej (ochrona bioróżnorodności) i społecznej (udostępnianie lasów ludziom) nie sprawdził się. O jego zmianę upominają się ruchy i organizacje chroniące lasy. Deklaracja zwiększenia ochrony lasów znalazła się w programie wyborczym wszystkich opozycyjnych partii demokratycznych.

Nowelizacja przepisów dot. gospodarki leśnej jest niezbędna ale wymaga czasu związanego z pracą ekspertów i konsultacjami społecznymi. Tymczasem musimy chronić naturalne lasy i stare drzewa już dzisiaj. Każdego dnia nasze najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze wywożone jest do m.in. Chin lub trafia do pieców elektrowni. W ostatnich fragmentach lasów naturalnych i starodrzewów Puszczy Karpackiej, Bukowej czy Świętokrzyskiej wycinane są ponadstuletnie drzewa o wymiarach pomnikowych nie posadzone ręką człowieka, niszczona jest naturalna retencja wodna, dewastowane są ostoje cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Zachowywanie tych lasów wymaga dzisiaj jedynie decyzji o zatrzymaniu cięć do czasu przeprowadzenia reformy zarządzania lasami na miarę wyzwań, jakimi są zmiana klimatu i spadek bioróżnorodności, oraz oczekiwania społeczne. Spełnienie tego apelu jest także testem dla administracji leśnej sprawdzającym deklarację otwartości na dialog i gotowości ustępstw dla lepszej ochrony lasów.

  1. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
  2. Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
  3. Fundacja Szkatułka
  4. Fundacja Przestrzeń do życia
  5. Mokudo Leśne Kąpiele
  6. Stowarzyszenie Carpatica
  7. WILK STRAŻNIK NATURY
  8. Inicjatywa Stwórzmy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
  9. Green REV Institute
  10. Fundacja Dzika Polska
  11. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
  12. Stowarzyszenie Olszówka
  13. Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
  14. Inicjatywa SupraśLAS
  15. Inicjatywa ZaDrzew ZaKrzew
  16. Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
  17. Fundacja Greenpeace Polska
  18. Stowarzyszenie Wolna Winnica
  19. Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy
  20. Wspólny Las
  21. Ratujmy kleszczowskie wąwozy
  22. Jaki Będzie Las
  23. Kwitnąca Otulina
  24. Ratujmy Las Mokrzański
  25. Stowarzyszenie Nenufar
  26. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt „Duchy Lasu”
  27. Stowarzyszenie Nasz Bóbr
  28. Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz
  29. Fundacja Leśni Agronauci
  30. Mała i Rozlewisko / Daniel Petryczkiewicz
  31. Akcja Ratunkowa dla Krakowa
  32. Stowarzyszenie ALTERNATYWNY CYPEL
  33. Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew
  34. Stowarzyszenie Inicjatyw Na  Rzecz Środowiska MONTANUM
  35. Obóz dla Puszczy
  36. Dom Przyrody i Kultury
  37. Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych
  38. Przez Góry. Przez Las. Przewodnik Beskidzki Monika Ziółkowska
  39. Dziki Ruch Oporu
  40. Ekowyborca
  41. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
  42. Fundacja Otwarty Plan
  43. Inicjatywa Dzikie Karpaty
  44. Fundacja Siła Lasu
  45. Grupa Las Wiączyński
  46. Stowarzyszenie Jurajski Ruch Społeczny
  47. Towarzystwo na  Rzecz Ochrony Przyrody
  48. Rodzice dla Klimatu
  49. Siostry Rzeki
  50. Fundacja Nowa Obecność
  51. Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic
  52. Dzika Ochota
  53. Prawo do Przyrody
  54. Śląski Ruch Klimatyczny
  55. Fundacja Bycie w Lesie
  56. Chronię Beskid Mały
  57. Centrum Terapii Leśnej Katarzyna Simonienko
  58. Stowarzyszenie MULTIFORM
  59. Jestem na pTak!
  60. Społeczni Opiekunowie Drzew Toruń
  61. Fidelis Siluas
  62. Towarzystwo na rzecz Ziemi
  63. Stowarzyszenie Zielone Wrzosy
  64. Extinction Rebellion Kraków
  65. Koalicja Las Jest Nasz
  66. Protest Porszewice
  67. Fundacja Alarm dla Klimatu
  68. Inicjatywa Społeczna na Rzecz Prażmowskich Drzew
  69. Stowarzyszenie Społeczno – Przyrodnicze M.O.S.T.
  70. Drzewa w Mieście Dla Klimatu
  71. Fundacja Aquila
  72. Strajk dla Ziemi Łódź
  73. Lokalsi dla Puszczy
  74. Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki
  75. Stowarzyszenie Nasz Las Tulecki
  76. Inicjatywa Lasy Lublinieckie
  77. Zielony Pierścień Warszawy
  78. Fundacja Niech Żyją!
  79. Fundacja Psubraty
  80. Stowarzyszenie 515
  81. Stowarzyszenie Przyjaciół Dorzecza Gwdy
  82. Fundacja Dziki Azyl – Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt
  83. Extinction Rebellion Polska
  84. The Climate Lab
  85. Stowarzyszenie Okolica
  86. Fundacja JeKo “Jak Jeż z Kotem”
  87. Fundacja Aeris Futuro
  88. Fundacja Dzika Rzeka
  89. Jerzyki w Polsce
  90. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
  91. Stowarzyszenie Morasko XXI
  92. Klub Gaja
  93. Społeczny Ruch Sympatyków Parku Grabiszyńskiego “Grupa 51”
  94. Stowarzyszenie Atmosfera
  95. FOTA4Climate
  96. Wrocławska Przyroda
  97. ZAKOLE
  98. MaŁopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
  99. Ratujmy Las Mrozowski
  100. Stowarzyszenie Rzeczniczki Przyrody
  101. Fundacja Amtal
  102. Fundacja Greenmind
  103. Teraz Lasy!
  104. Towarzystwo Przyjaciół Słońska “Unitis Viribus”
  105. Inicjatywa Las Młochowski
  106. Stowarzyszenie Inicjatywa Białobrzegi
  107. Inicjatywa Jakub Lenkiewicz & Przyjaciele
  108. Fundacja EkoRozwoju
  109. Fundacja Dzieci w Naturę
  110. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne “Wspólna Ziemia”
  111. Warszawski Ruch Antyłowiecki
  112. Nie Trzaskać Dzików!
  113. Stowarzyszenie Babice dla Przyrody
  114. Stowarzyszenie Nasza Choszczówka
  115. Inicjatywa Dzika Fosa Miejska
  116. Stowarzyszenie Obrony Naturalnych Obszarów Nadmorskich „ Bałtyckie SOS”