• Aktualności,  Konsultacje

    Trasa W-Z i drzewa

    Powoli wczytujemy się w Raport o oddziaływaniu na środowisko dla trasy W-Z. Oczywiście najbardziej interesują nas drzewa. Raport prezentuje dane dotyczące czterech wariantów przebiegu trasy W-Z. Jako preferowany przez inwestora (ZDMiKP) wskazano wariant 4, który jest kompromisem pomiędzy wcześniej projektowanym wariantem trasy i wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych. Ile drzew wytną? Na potrzeby wariantu 4 zaplanowano wycięcie 1493 drzew – w trakcie inwentaryzacji policzono, że wyciętych zostanie 2218 pni, ponieważ część drzew to drzewa wielopniowe. To jednak tylko część drzew rosnących na terenie przyszłej inwestycji. Do wycinki zostały przeznaczone także tzw. grupy drzew i krzewów oraz powierzchnie leśne. Dla tych kategorii nie podano dokładnej liczby wycinanych drzew, tylko oszacowano zajmowaną przez nie…

  • Aktualności,  Konsultacje

    Dlaczego nie rozmawiamy o trasie W-Z?

    Do 14 czerwca będą trwały konsultacje społeczne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla trasy W-Z w Bydgoszczy. Dlaczego jednak nikt nie zachęca do przesyłania uwag, a na przystankach nie wyświetla się informacja o konsultacjach? To specyfika Ustawy z 3 października 2010 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tu konsultacje nazywają się udziałem społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Zgodnie z obowiązującym prawem, o konsultacjach dla jednej z największych inwestycji w mieście, organizująca je Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) zawiadamia poprzez obwieszczenie w BIP RDOŚ i wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bydgoszczy i ZDMiKP. Prawo jednak nie zabrania nagłośnienia…