Aktualności,  Bydgoszcz

Uwagi do studium cz.4 – Bartodzieje, Śródmieście, Myślęcinek

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią naszych uwag. Dziś Bartodzieje, Śródmieście i Myślęcinek.

Artykuł o tym, co to jest studium i jak zgłaszać uwagi znajdziesz TUTAJ,
Artykuł o Jachcicach, Smukale i Miedzyniu (cz.1) poczytasz TUTAJ.
Artykuł o Szwederowie, Górzyskowie i Błoniu (cz.2) do przeczytania TUTAJ.
Artykuł o BPPT i Kapuściskach (cz.3) przeczytasz TUTAJ.

Krótka ściąga z terminów, których używamy w uwagach:

1. Bartodzieje Bydgoska Sahara

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy we wskazanym obszarze tj. na terenie tzw. Bydgoskiej Sahary, na PN od ul. Kamiennej i ul. Kazimierza Pułaskiego 45 (działki o nr ewid.: 046101_1.0195.6/2 oraz 046101_1.0195.7/23) z kategorii MW/U, na kategorię ZR. 

Uzasadnienie:

Rzeczony obszar jest niezabudowanym kompleksem terenów zielonych, chętnie odwiedzanym przez bydgoszczan. Unikatowość tych terenów polega na wyjątkowo piaszczystym, niemal wydmowym charakterze gruntu – stąd też potoczna nazwa – „Bydgoska Sahara”. Bliskość ruchliwej i głośnej drogi kategorii GP (droga główna ruchu przyspieszonego) oraz linii kolejowych (209, 201 C-E 65) wymaga utrzymania obszernego areału terenów zielonych. Uciążliwy przemysł zlokalizowany w tym rejonie oraz międzynarodowe linie towarowe wymuszają maksymalny poziom zadrzewienia osiedla. Realizacja założeń Studium w tym kształcie zdecydowanie obniży komfort życia mieszkańców (zarówno obecnych jak i potencjalnych nabywców nowych mieszkań). Pozbawi Bydgoszcz wyjątkowej atrakcji, jaką niewątpliwie jest „Bydgoska Sahara”. Ogromny potencjał rekreacyjny tych terenów jest w ogóle niezauważany i niewykorzystywany. 

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

2. Nowomazowiecka

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy w obszarze planowanej drogi klasy Z na działkach położonych pomiędzy ul. Pomorską 64 a Gdańską 73 o numerach 046101_1.0127.23, 046101_1.0127.26, 046101_1.0127.27, 046101_1.0127.25, 046101_1.0127.24/3 i innych na których ulica została wytyczona poprzez:
1) Zaniechanie planowania budowy wyżej opisanej drogi klasy Z.
2) Włączenie znacznej części wyżej opisanego obszaru w system przyrodniczo-rekreacyjny miasta poprzez utworzenie terenów zieleni urządzonej ZP oraz pasażu pieszego lub pieszo-rowerowego.

Uzasadnienie:

Obawiamy się, że powstanie powyższej ulicy pogorszy jakość życia mieszkańców Śródmieścia, spowoduje eliminację kolejnych terenów zieleni z centrum miasta, a przez to wpłynie na występowanie zjawiska wyspy ciepła. Ważne są również względy estetyczne – dotychczasowe doświadczenia (wyburzenia przy Zbożowym Rynku, wybetonowane przejście przy Rywalu) każą wątpić w jakość przestrzeni, która może powstać w przypadku wybudowania ulicy Nowomazowieckiej. Wytyczenie ulicy będzie skutkować pogorszeniem jakości estetycznej ul. Gdańskiej – sąsiednie kamienice (71 i 75) nie zostały zaprojektowane jako kamienice narożne, w związku z czym w bezpośrednim sąsiedztwie ewentualnego skrzyżowania Nowomazowieckiej z Gdańską powstaną potworki architektoniczne, których nie będzie można zabudować. Budowa Nowomazowieckiej będzie także skutkować wycięciem drzew: jarzębów szwedzkich rosnących po stronie zachodniej Gdańskiej i innych dojrzałych drzew rosnących na terenie szkoły muzycznej. 

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

3. Śródmieście – teren zagospodarowany przez IHAR

Treść uwagi: 

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy we wskazanym obszarze  tj. na terenie zagospodarowanym obecnie przez IHAR między ulicami Szymanowskiego i Powstańców Wielkopolskich (nr działki: 046101_1.0168.22/42) z kategorii MC na ZP.

Uzasadnienie: 

Zabudowanie tego terenu (a kategoria MC to umożliwia) podwyższy temperaturę w centrum miasta, które już teraz jest gęsto zabudowane (kolejno znikają zielone tereny – np. dziki park na przedłużeniu ul. Paderewskiego). W ścisłym centrum każdy teren zielony jest na wagę złota, także ze względu na utrzymanie mikroklimatu oraz retencję w mieście, zabudowanie go będzie szkodliwe nie tylko dla mieszkańców, ale i dla fauny licznie zamieszkującej te tereny.

Kategoria ZP odpowiada zapotrzebowaniom tego miejsca. Jest to zagospodarowanie  sprzyjające  zachowaniu i  zwiększeniu  bioróżnorodności  środowiska  miejskiego, 1. w tym zagospodarowanie służące kształtowaniu siedlisk dla bytowania drobnych zwierząt (np.: ptaki, owady, płazy, gady, drobne ssaki) – tworzenie enklaw dzikiej przyrody tzw. rezerwatów miejskich, gdzie potrzeby  roślin  i  zwierząt  będą  traktowane  priorytetowo,  w  tym  ochrona  istniejących  zbiorowisk łęgowych i szuwarowych. Zagospodarowanie terenów w sposób sprzyjający małej retencji miejskiej, zgodnie z 2. rozdziałem 18.2 podrozdział Mała retencja miejska, w szczególności pod kątem wzbogacenia środowiska przyrodniczego i poprawy funkcjonowania terenów biologicznie czynnych np. zasilanie istniejących zbiorników wodami opadowymi czystymi, kształtowanie nowych zbiorników i obniżeń terenowych gromadzących wodę, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu. Stwarzanie  warunków  dla  rozwoju  bioróżnorodności  fauny  miejskiej,  zgodnie  z 3. rozdziałem  18.1 podrozdziałem – Kształtowanie bioróżnorodności fauny miejskiej. Uwzględnienie  w  zagospodarowaniu  terenu  uwarunkowań  i  kierunków  wynikających  z 4. mapy  nr  2 Środowisko przyrodnicze wraz z odpowiednimi ustaleniami tekstowymi.

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

4. Myślęcinek

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy we wskazanym obszarze  tj. na północnym odcinku ul. Hipicznej (nry działek: 046101_1.0358.1/8 , 046101_1.0358.1/7, 046101_1.0358.1/6 , 046101_1.0358.1/5 , 046101_1.0358.2, 046101_1.0358.3, 046101_1.0358.4/2, 046101_1.0358.4/3, 046101_1.0358.4/4, 046101_1.0358.4/5, 046101_1.0358.4/6, 046101_1.0358.4/7, 046101_1.0358.4/8, 046101_1.0358.4/9, 046101_1.0358.5, 046101_1.0358.6, 046101_1.0358.7, 046101_1.0359.17/3, 046101_1.0359.18, 046101_1.0359.19, 046101_1.0359.20/1) z kategorii MW1 na ZR. 

Uzasadnienie: 

Zabudowanie tego terenu sprawi, że zniknie tak ważna przyrodniczo otulina Myślęcinka i Parku Botanicznego. Oznacza to likwidację terenów, które mogłyby stanowić naturalne poszerzenie i wzbogacenie tych obszarów, np. o arboretum czy inne atrakcje przyrodnicze.  Ponadto naruszy jedne z najważniejszych obszarów rekreacyjnych miasta, wprowadzi gęsty ruch samochodowy dla jednej z najpopularniejszych ścieżek dla rowerzystów i rolkarzy, którzy szukają tam wyciszenia i relaksu, a mają takich miejsc coraz mniej.

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

Z zawodu muzyk, konferansjerka, dyrektorka Orkiestry Symfoników Bydgoskich, z pasją angażuje się w ochronę drzew. Jako kreatywna dusza odpowiada za komunikację i większość naszych social mediów. Oprócz naszego stowarzyszenia, działa także w klubie Rotary Bydgoszcz Stare Miasto (prezydentura 2022-2023).