Aktualności,  Bydgoszcz

Uwagi do studium cz.5 – Bydgoszcz Wschód, Fordon, Mariampol

Zapraszamy się do zapoznania się z kolejnymi uwagami. Jedną z nich przygotowali mieszkańcy Fordonu.

Artykuł o tym, co to jest studium i jak zgłaszać uwagi znajdziesz TUTAJ,
Artykuł o Jachcicach, Smukale i Miedzyniu (cz.1) poczytasz TUTAJ.
Artykuł o Szwederowie, Górzyskowie i Błoniu (cz.2) do przeczytania TUTAJ.
Artykuł o BPPT i Kapuściskach (cz.3) przeczytasz TUTAJ.
Artykuł o Bartodziejach, Śródmieściu, Myślęcinku (cz.4) kliknij TUTAJ.

Krótka ściąga z terminów, których używamy w uwagach:

1. Bydgoszcz Wschód Siernieczek Remondis

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy we wskazanym obszarze, tj. na terenie leśnym na PN od ul. Fordońskiej, między Bydgoszcz Wschód, a Siernieczek, w rozwidleniu linii kolejowych 209, 201 i C-E 65, nr ewidencyjny działki: 046101_1.0276.250/3 z kategorii U2 na kategorię ZL. 

Uzasadnienie:

Gęsta sieć ruchliwych traktów komunikacyjnych ‒ dwujezdniowe drogi klasy GP i G oraz linie kolejowe 209, 201 i C-E 65 generują ogromny hałas. Samochody stojące na zakorkowanej w tym „wąskim gardle” ul. Fordońskiej emitują spaliny. Wskazany teren bezpośrednio sąsiaduje z Remondis (miejscem rozładunku i zagospodarowania odpadów). Na fetor w tym miejscu skarżą się nie tylko mieszkańcy osiedla Siernieczek, ale również dalszych dzielnic. Las jest w tym miejscu niezbędny. To naturalna bariera dla zanieczyszczeń i smrodu. Charakter usług na tym obszarze wymaga poszerzenia areału terenów wysokiej zieleni. Zwarty, wysoki las to jedyna ochrona przed wspomnianymi czynnikami. Wycinka lasu, odsłoni koszmarny widok odpadów, zintensyfikuje nieprzyjemne zapachy oraz hałas. Realizacja założeń Studium w tym kształcie zdecydowanie obniży komfort życia mieszkańców oraz pogorszy i tak wątpliwą estetykę tego miejsca. Bez ściany lasu, przy silnych wiatrach, fetor może być niesiony na setki kilometrów. 

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

2. Bydgoszcz Wschód, ul. Przemysłowa

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy we wskazanym obszarze, tj. zalesionej części działek o nr ewid.: 046101_1.0230.2/1, 046101_1.0231.44/5, 046101_1.0231.11/2, 046101_1.0231.12/2, 046101_1.0231.13/11, 046101_1.0231.17/5, 046101_1.0231.44/5, z kategorii U2 i MN/MW na kategorię ZL.

Uzasadnienie:

Gęsta sieć ruchliwych traktów komunikacyjnych ‒ dwujezdniowe drogi klasy GP i G oraz linie kolejowe 209, 201 i C-E 65 generują ogromny hałas. Samochody stojące na zakorkowanej w tym „wąskim gardle” ul. Fordońskiej emitują spaliny. Wskazany teren bezpośrednio sąsiaduje z Remondis (miejscem rozładunku i zagospodarowania odpadów). Na fetor w tym miejscu skarżą się nie tylko mieszkańcy osiedla Siernieczek, ale również dalszych dzielnic. Las jest w tym miejscu niezbędny. To naturalna bariera dla zanieczyszczeń i smrodu. Charakter usług na tym obszarze wymaga poszerzenia areału terenów wysokiej zieleni. Zwarty, wysoki las to jedyna ochrona przed wspomnianymi czynnikami. Wycinka lasu, odsłoni koszmarny widok odpadów, zintensyfikuje nieprzyjemne zapachy oraz hałas. Realizacja założeń Studium w tym kształcie zdecydowanie obniży komfort życia mieszkańców i pogorszy i tak wątpliwą estetykę tego miejsca. Bez ściany lasu, przy silnych wiatrach, fetor może być niesiony na setki kilometrów. 

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

3. Mariampol

Treść uwagi:

Tereny zielone na północ ul. Bieszczadzkiej i na zachód od ul. Gorczańskiej (numery ewidencyjne działek: 046101_1.0400.29, 046101_1.0400.28/7, 046101_1.0400.30, 046101_1.0400.28/8, 046101_1.0400.28/7), w Studium oznaczone, jako MN1. Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania we wskazanym obszarze z kategorii MN1 na kategorię ZP.

Teren lasów między ulicami Bieszczadzką i Orlińskiego (działka o nr ewidencyjnym 046101_1.0407.4), w Studium określone jako MN2. Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania we wskazanym obszarze z kategorii MN2 na kategorię ZP.

Uzasadnienie:

Studium zakłada drastyczne okrojenie zwartego terenu zielonego (las mieszany z dużym udziałem brzóz), chociaż w pobliżu zaplanowano  osiedle. Pozostawiony niewielki skrawek zieleni (ZP) nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców.  Na tym terenie, las pełni niezwykle istotne funkcje. Teren jest odsłonięty, wysuszony, narażony na erozję i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Pozostawienie wyspy zieleni wysokiej staje się niezbędne w przypadku realizacji planów budowy kolejnej drogi klasy L. Na tym terenie, las pełni niezwykle istotne funkcje. Teren jest odsłonięty, wysuszony, narażony na erozję i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Pozostawienie wyspy zieleni wysokiej staje się niezbędne w przypadku realizacji planów zabudowy mieszkaniowej na tym obszarze i intensyfikacji ruchu samochodowego. 

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

4. Akademicka – okolice Politechniki

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania działki o numerze 046101_1.0337.85 z UP na ZL lub ZP.

Uzasadnienie:

Wraz z rozbudową Politechniki Bydgoskiej ubywać będzie terenów biologicznie czynnych na sąsiadujących działkach. Niewielki pas lasu od strony ul. Akademickiej może stanowić naturalną osłonę i barierę dla pozostałych budynków i przestrzeni pomiędzy nimi. Będzie wytwarzać dodatkowy tlen, zwiększy retencję i wpłynie na mikroklimat otoczenia.

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

5. Gen. Fieldorfa „Nila”

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunków zagospodarowania działki o numerze 46101_1.0338.2/6 z MW1 i terenów wspomagających system przyrodniczo-rekreacyjny miasta na tereny ZK lub ZP.

Uzasadnienie:

W dobie funkcjonowania Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw.”lex deweloper) oznaczenie w studium wskazanych powyżej działek MW1/ZR może być argumentem przemawiającym za ich zabudową. To miejsce stanowi teren rekreacji mieszkańców, jest zadrzewione – w zachodniej części drzewa za zgodą spółdzielni sadzili mieszkańcy, w północno-wschodniej znajduje się naturalny lasek sosnowy. Jest to również korytarz napowietrzający część Fordonu na osi Wisła – Skarpa Północna. Niezrozumiałe jest przy wcześniejszym wyraźnym sprzeciwie przeciwko zabudowie ze strony MPU i Rady Miasta Bydgoszczy proponowanie zabudowy tego terenu. 

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

6. Fordon – Górny Taras

Treść uwagi:

Obwodnica Fordonu (Rejewskiego – Górny Taras – Barciszewskiego – Ametsytowa) – wnosimy o zmianę drogi z kategorii G na kategorię L lub zaniechanie jej budowy.

Uzasadnienie:

Tereny na Górnym Tarasie są przeznaczone pod budownictwo jako MW1/MW2. Od lat 70-tych planowano w tym miejscu osiedle wraz z obwodnicą, która miała obsłużyć ponad 20 tysiącom mieszkańców bloków. Dziś tereny te stanowią samotną wyspę między Nadwiślańskim Parkiem Krajobrazowym a Obszarem Chronionego Krajobrazu, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. Proponowana trasa przecina zbocza fordońskie – cenne przyrodniczo i chronione jako Nadwiślański Park Krajobrazowy. Do obsługi ruchu lokalnego wystarczy remont i utwardzenie obecnych dróg. Budowa drogi kategorii G (szerokość pasa pod budowę 35-45 m) zniszczy cenne przyrodniczo tereny i będzie stanowić znaczną ingerencję w przyrodę. Tereny, które stanowią ciekawy przyrodniczo, historycznie i rekreacyjnie obszar zostaną poszatkowane, utrudnione zostanie przemieszczanie się związane z rekreacją. Dodatkowo nieopodal po stronie zachodniej planowana jest tzw. Obwodnica Wschodnia, która również znacznie będzie ingerować w te tereny. Przyrodniczo unikalne są dla tego terenu parowy z ciekami wodnymi i murawy kserotermiczne. 

Uważamy, że plany sprzed 50 lat są już nieaktualne i nie powinno się za nimi bezrefleksyjnie podążać, przez pół wieku zmieniły się bowiem priorytety, posiadamy większą wiedzę, a w kryzysie klimatycznym wartość przyrody powinna być doceniana, a tereny zielone o wiele bardziej chronione niż 50 lat temu. 

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

7. Fordon – Jasienicka

Treść uwagi:

Tereny leśne rozciągające się klinowo na pd – wsch od ulicy ul. Jasinieckiej (numery ewidencyjne działek: 046101_1.0397.13/4, 046101_1.0397.13/5, 046101_1.0397.1, 046101_1.0397.2, 046101_1.0397.3, 046101_1.0397.4) w Studium oznaczone jako MW1 i MN1. Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania we wskazanym obszarze z kategorii MW1 i MN1 na kategorię ZL.

Uzasadnienie:

W przeciwieństwie do rejonów przyległych, teren ten porastają zwarte lasy. Pełnią tu niezwykle istotną rolę przyrodniczą. Stabilizują piaszczysty, podatny na erozję i osuwanie grunt. Zatrzymują wilgoć, filtrują powietrze. Stosowanie tzw. leśnych klinów jest niezbędne w przypadku dużych osiedli o wysokim wskaźniku zaludnienia.

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

8. Fordon Szlakowa i okolice – uwagi mieszkańców 

Głos mieszkańców Fordonu jest wzorcowym przykładem sprzeciwu wobec betonowania istniejących terenów zielonych. Szczegóły tego protestu znajdziecie TUTAJ. Wszystkie materiały znajdujące się poniżej zostały przygotowane przez mieszkańców.

Treść uwagi:

Zgłaszamy uwagi do zmiany przeznaczenia gruntów, które aktualnie są terenem zieleni parkowej, krajobrazowej i ochronnej, a w planowanym studium mają być ujęte jako tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego. Oznaczenie działek zgodnie z załącznikami.

Uzasadnienie:

 1. Głównym argumentem, aby w studium pozostawić obecne tereny jako obszary zieleni parkowej jest fakt, iż są one objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego. W planie tym z 2001 roku tereny są oznaczone jako EL (A 17-EL, A 18-EL, A 21-EL, A 23-EL) – parki leśne z zapisem wymaganej ochrony istniejącego zadrzewienia (rozumie się przez to nakaz wkomponowania istniejącego zadrzewienia w projektowane zagospodarowanie terenu, zakaz wycinki drzew iglastych i liściastych).
 2. Jako mieszkańcy najbliższej okolicy bardzo intensywnie użytkujemy istniejące tereny zielone: są miejscem spacerów naszych rodzin oraz zwierząt, jest tam także plac zabaw. Jest to miejsce odpoczynku i regeneracji dużej części mieszkańców Fordonu. Nabywając mieszkania w najbliższej okolicy właściciele w dużej mierze kierowali się zapisami z planu zagospodarowania gwarantującymi otoczenie zieleni parkowej jako funkcji parku leśnego z zakazem realizacji obiektów kubaturowych (rozumie się przez to działania ograniczone do utrzymania istniejących terenów zadrzewionych, służących celom wypoczynkowym, rekreacyjnym, zdrowotnym, estetycznym i izolacyjnym z niezbędnymi do ich funkcjonowania urządzeniami sportu i rekreacji, małą architekturą oraz urządzeniami infrastruktury technicznej; adaptacja istniejącego sieciowego uzbrojenia terenu, z niezbędnymi jego funkcjonowania dojściami i dojazdami; obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych). Na obecnie występujących obszarach zieleni parkowej odbywają się również cykliczne terenowe zajęcia edukacyjne (dot. poznania regionalnej flory i fauny) prowadzone przez lokalne przedszkola oraz szkoły. Obszar ten jest więc miejscem zarówno rekreacji starszych jak i edukacji najmłodszych mieszkańców Nowego Fordonu. Dokonując wylesienia tych terenów celem przekształcenia Parków Leśnych w zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, nieodwracalnie zmienimy charakter tych terenów co będzie niekorzystne dla obecnych jak i przyszłych mieszkańców Nowego Fordonu.
 3. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, to przede wszystkim gładkie powierzchnie ścian oraz nawierzchni, które odbijają fale dźwiękowe zwielokrotniając tym samym ich oddziaływanie potęgując hałas. Dlatego też istniejące zadrzewienie (jest to drzewostan w pełni ukształtowany) stanowi bardzo dobry naturalny zielony ekran akustyczny od linii kolejowej, a także ulicy Fordońskiej oraz istniejącej i projektowanej drogi A 31-KG (wielopasmowa arteria, która będzie zbierać ruch samochodów z całego Fordonu, trasa ma przebiegać kilkaset metrów na wschód od przedmiotowego terenu). Obie  ulice Fordońska jak i Andersa – niezwykle ruchliwe. To właśnie zieleń odbija, rozprasza i pochłania fale dźwiękowe. Oprócz tego wpływa na jakość powietrza podnosząc jego wilgotność, zmniejszając dobowe wahania temperatury i przyspieszając cyrkulację. Obszar ten jest także miejscem bytowania ptactwa, wiewiórek, zajęcy, saren. Wybudowanie blokowiska z kilkoma młodymi drzewkami z całą pewnością nie zastąpi istniejącego parku.
 4. Ochrona istniejących terenów zielonych jest w pełni zgodna ze strategią UE w sprawie przystosowania do zmian klimatu. Podczas intensywnych deszczów w Fordonie zauważa się brak możliwości pochłonięcia dużych ilości opadów. Jest on spowodowany brakiem proporcji powierzchni chłonnej do utwardzonej. Brak retencji małej, średniej i zasadniczej wiąże się bezpośrednio z coraz mniejszymi powierzchniami lasów, parków i miejsc zieleni, a pozostawienie w nienaruszonym stanie istniejącego drzewostanu może zatrzymać ten proces. Dodatkowo planowane zmiany polegające na wylesieniu znacznej części terenu miejskiego celem przekształcenia na „Mieszkalnictwo Wielorodzinne” są sprzeczne z przyjętym przez Komisję Europejską pakietem „Fit for 55”, w tym również z określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie „EU Green Deal” działaniami na rzecz środowiska. Wymienione w tym pakiecie zadania zakładają m.in. utrzymanie obecnie występujących terenów leśnych oraz zwiększenie terenów zielonych głównie w przestrzeniach miejskich celem ochrony jak i naprawy bioróżnorodności tych obszarów oraz zatrzymanie procesów degradacji ekosystemów do 2030r. Zachowanie terenów leśnych wspiera również nadrzędny cel pakietu „Fit for 55” tj. redukcja CO2 (https://ec.europa.eu/ ).Dodatkowo planowane przekształcenie „Parków Leśnych” na „Mieszkalnictwo Wielorodzinne” jest sprzeczne z Celami Zrównoważonego Rozwoju określonymi w „Agendzie 2030”UN. Cel 15. Agendy (www.un.org.pl/cel15) zobowiązuje do ochrony lasów w szczególności na terenach miejskich. Zadanie 15.2 (www.un.org.pl/cel15) do którego jako miasto i jako lokalne społeczności jesteśmy zobowiązani stanowi konieczność zahamowania procesów wylesiania oraz konieczność odtworzenia zniszczonych lasów. Pragniemy zauważyć, że przedmiotowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego są również sprzeczne z innymi celami „Agendy 2030” Zrównoważonego Rozwoju (przyjętego przez wszystkich członków UN) tj. m.in. cel 11 dot. „Zrównoważone Miasta i Społeczności” oraz cel. 13 dot. „Działania w Dziedzinie Klimatu” (www.un.org.pl ).Aby zrealizować do 2030r określone cele UE tj. „Fit for 55” oraz „EU Green Deal” jak i UN tj. „Agenda 2030” należy pod mieszkalnictwo wielorodzinne na terenach miejskich przeznaczać tereny nieużytków, na których nie ma konieczności wylesienia terenów. Przedmiotowe Parki Leśne są gęsto zalesione kilkudziesięcioletnimi drzewami różnych gatunków dlatego należy je utrzymać w nienaruszonej formie. 
 5. Dwie wspólnoty mieszkaniowe wydzierżawiły od Miasta fragment przedmiotowych zalesionych działek (dz.182) przylegających do Szlakowej 18 oraz Szlakowej 20 i własnym nakładem finansowym wybudowały na miejskim terenie parkowym plac zabaw, gdyż zostali przez dewelopera pozbawieni miejsca rekreacji i wypoczynku. Na własny koszt utrzymują czystość w pobliskim lesie. 
 6. W ramach programu BBO lokalna społeczność mieszkańców  w edycjach 2018 oraz 2019 poprzez zebrane i oddane głosy pozyskała skutecznie poparcie i finansowanie od Miasta dla placu rekreacji oraz ścieżki parkowo spacerowej (pomiędzy ulicami Andersa oraz  Bydgoskich Olimpijczyków; dz.172/2, 171/2), która jest częścią obecnego parku/terenu  leśnego, który to park  tymczasem Miasto chce częściowo zlikwidować i zabudować. Ponad dwa tysiące głosów oddanych przez lokalną społeczność w 3 edycjach na cele rekreacyjne, wypoczynkowe oraz zdrowotne na przedmiotowym terenie miejskim  potwierdza wolę  mieszkańców, ale i potrzebę by w tereny zielone inwestować, a nie je likwidować. Wspomniany  plac rekreacji (plac zabaw) oraz ścieżka parkowo-leśna (z ławkami oraz urządzeniami do ćwiczeń – obecnie na etapie zakończenia projektowania i przejścia do realizacji) to jedyna   inwestycja miejsca dla mieszkańców ulic Kaliskiego/Szlakowa/B.Olipijczyków/Igrzyskowa/Strzelckiego/Studencka. Łącznie to kilka tysięcy mieszkańców. Co więcej, w ścisłym sąsiedztwie przy ulicy Studenckiej/Strzeleckiego czyli kilkaset metrów od terenów objętych Studium i niniejszym wnioskiem powstaje nowe osiedle bloków,  w którego ramach  przewidziano budowę 15 budynków, w których znajdzie się 600 mieszkań. Obecnie 6 bloków już powstało, kolejnych 9  ma powstać w najbliższych latach. Inwestor zaprojektował 15 budynków, każdy ogrodzony indywidualnie,  jednocześnie nie zatroszczył się o miejsca spacerowe, skwery czy ogólnodostępne miejsca rekreacji. Tym samym przybędzie kolejnych tysiąc/dwa tysiące mieszkańców, którzy będą szukali w okolicy miejsc do spacerów i rekreacji. Dlatego  istnieje potrzeba i oczekiwanie wobec Miasta by chronić istniejące już tereny parkowe/zielone  oraz  pogłębiać  ich zagospodarowanie pod miejsca rekreacji i wypoczynku z zachowaniem wszystkich walorów krajobrazowych terenów. Reasumując potrzebny jest mieszkańcom istniejący park w nienaruszonym obszarze i wielkości.
 7. Wpływ drzew i zieleni niskiej ma ogromny wpływ na komfort życia ludzi. Cały kraj walczy
  ze smogiem, a wycinka drzew znacząco zmienia mikroklimat i powoduje wzrost temperatury. Tereny zieleni tym bardziej tej naturalnej mają pełnić funkcję przeciwdziałania efektowi miejskiej wyspy ciepła. Nasadzenie kilku młodych drzew przy blokowisku w żaden sposób nie zastąpi naturalnego i w pełni ukształtowanego drzewostanu. Wiele miast (Gdańsk, Wrocław nawet Osielsko – ogrody deszczowe) realizuje zadania mające na celu zrównoważenie zmian klimatycznych na terenach zurbanizowanych. Warto wspomnieć o ogólnopolskim programie Lasów Państwowych skierowanym do mieszkańców, który ma na celu zalesienie obszarów i zwiększenie bioróżnorodności, czy programie Wód Polskich „Moja Woda”. Pojawia się pytanie, jak do tych trendów ma się projektowana zmiana na terenie Fordonu. 

Obserwujemy, jak zmienia się Fordon, który opleciony naturalnie rosnącą zielenią, systematycznie oddaje zielony teren, na rzecz postępującej zabudowy (vide kilkaset drzew do wycięcia pod Park+Ride Korfantego/Prejsa). Niezwykle istotne jest, aby w tej sytuacji prowadzić zintegrowane zarządzanie zieloną infrastrukturą, opartą na przemyślanej i długofalowej polityce przestrzennej. To tereny nieużytków powinny być miejscem inwestowania w budownictwo mieszkaniowe, a tereny zielone szczególnie te gęsto zalesione pozostawione do użytkowania przez społeczeństwo. Przemyślana i strategiczna gospodarka terenami powinna leżeć w zadaniach Miasta oraz stanowić bezpośrednią reakcję na potrzeby mieszkańców. Miasto powinno być szczególnie wyczulone na Presje ze strony inwestorów jak Deweloperzy ,którzy kierują się bardziej z kolei maksymalizacja zysku z m2 niż polepszaniu standardu życia Mieszkańców -swoich klientów i to  ostatnie tj. dobrostan bydgoszczan powinien być nadal priorytetem Miasta. Dlatego wnoszę o uwzględnienie moich uwag do projektu Studium i utrzymanie  opisanych powyżej terenów zielonych w nienaruszonej formie.

Załączniki:

1.1. Obowiązujący plan zagospodarowania
1.2. Poglądowy plan Google Maps 
1.3. Projekt Studium
1.4. Wizualizacja budynków CDI
1.5. Przykładowe zdjęcia istniejącego zadrzewienia 

 1. 1 Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Akademickie Wschód z  oznaczonymi terenem – tereny są oznaczone jako EL (A 17-EL, A 18-EL, A 21-EL, A 23-EL) – parki leśne z zapisem wymaganej ochrony istniejącego zadrzewienia do których zgłoszone sa uwagi  oraz A31KG czyli  nowoprojektowana  poszerzona ulica Andersa
 1. Poglądowa mapa z zakreślonym kolorem żółtym obszarem Parku Leśnego (zgodnie z Obowiązującym planem  zagospodarowania przestrzennego osiedla Akademickie Wschód) – tereny są oznaczone symbolem  EL (A 17-EL, A 18-EL, A 21-EL, A 23-EL) – parki leśne z zapisem wymaganej ochrony istniejącego zadrzewienia do których zgłoszone są uwagi  ;Kolorem niebieskim (A31KG) zaznaczona   nowoprojektowana  poszerzona ulica Andersa) ; Zakreślona również ( kolor purpurowy) infrastruktura rekreacyjna: place zabaw(istniejące) oraz ścieżka zdrowia (w budowie , w ramach BBO). za: GoogleMaps
 1. Fragment  mapki w ramach wyłożonego Studium :osiedle Akademickie Wschód z  oznaczonymi terenem – ZP tereny zieleni urządzonej – obszary zakreślone przez Wnoszącego Uwagę kolorem czarnym  to zalesione obecnie  tereny , które  w zamyśle MPU mają stracić status Parku Leśnego na rzecz Mieszkalnictwa Wielorodzinnego i zostać poddane wylesieniuzg, z  : STUDIUM-PROJEKT-Mapa-nr-2-Środowisko-Przyrodnicze_2021_06_wyłożenie.pdf
 1. Wizualizacja oraz dane dotyczące nowopowstającego kompleksu 15 budynków wielorodzinnych ( 600 mieszkań przy ulicy Strzeleckiego oraz ul. Studencka, w odległości kilkuset metrów od Terenu Leśnego który miałby zostać częściowo wylesiony . za: fordonnacodzien.home.blog 

1.5. Przykład   istniejącego zadrzewienia wzdłuż ul. Andersa , w ramach wyłożonego Studium obszar do objęcia wylesieniem i przekształceniem na Mieszkalnictwo Wielorodzinne. Za: Google Maps oraz zdj. własne

Do pobrania: formularz z wnioskiem >>>