Aktualności,  Bydgoszcz,  Lasy są wspólne

Nasze uwagi do Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Żołędowo

Przedstawiamy nasze uwagi do PUL Nadleśnictwa Żołędowo. Tereny tego nadleśnictwa to na terenie Bydgoszczy m.in. lasy graniczące z Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku.

  1. Okolice Rynkowa i ul. Jeździeckiej

Wnosimy o zminimalizowanie produkcyjnej funkcji lasów znajdujących się w oddziałach: 156-159, 170-174. Ich przeważającą część porastają unikatowe lasy liściaste, jakich nie znajdziemy wiele w okolicach Bydgoszczy. Głównymi funkcjami na tym terenie powinny być funkcje społeczne: rekreacyjna, edukacyjna, ochrony przyrody. Ma to tym większe znaczenie, że jak pokazują nasze analizy związane z wycinkami na terenie Bydgoszczy, co roku coraz więcej drzew jest wycinanych na terenie miasta pod inwestycje i w trakcie remontów. Zabudowywane są zieleńce na osiedlach. Tracimy dojrzałe drzewa, a nasadzenia zastępcze nie są w stanie skompensować ich usług i walorów. Nie wszyscy mieszkańcy mają zieleń w swoim sąsiedztwie. Obcowanie z przyrodą jest możliwe tylko w lasach na terenie i w sąsiedztwie miasta. Nic więc dziwnego, że narastają głosy oburzenia i protestu gdy mieszkańcy Bydgoszczy wybierają się do lasu i tutaj także napotykają wycinki. Zwracamy uwagę że żyzne, dojrzałe lasy grądowe rosnące w w/w oddziałach są rzadkością w skali miasta i regionu, w których dominują bory sosnowe. Spotykamy tu dorodne drzewa iglaste: sosny, modrzewie, daglezje oraz wiele drzew liściastych: buków, dębów, grabów, klonów, jaworów, lip, olch, jesionów, wiązów. Na terenie tym występują siedliska roślin chronionych: lilii złotogłów, wawrzynka wilczełyko, gnieźnika leśnego. Zidentyfikowaliśmy także stanowisko mchu parzocha szerokolistnego (Porella platyphylla), reliktu lasów naturalnych, które niestety wraz z wycinką prowadzoną w listopadzie br. zostało zniszczone. Buki rosnące na terenie wydzielenia 159o mają rozmiary pomnikowe lub bliskie pomnikowym. Drzewa dojrzałe powinny podlegać szczególnej ochronie: wnioskujemy o  wprowadzenie praktyki chronienia przed wycinką drzew zbliżających się do wymiarów pomnikowych – którym brakuje np. 20% do wymaganego obwodu. Należy podkreślić, że stare drzewa są nieodtwarzalnymi zasobami w skali życia człowieka. Większość gatunków żyje znacznie dłużej niż wiek rębności. Stuletnie lub dwustuletnie drzewo stanowi bogactwo naszego lasu. Takie drzewa to siedliska dla wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków podlegających ścisłej ochronie takich jak dzięcioł czarny i średni, siniak, puszczyk, włochatka, bocian czarny, rzadkie ptaki szponiaste. Również drzewa obumierające i martwe są bardzo istotnym elementem środowiska leśnego, od obecności którego zależy przetrwanie szeregu gatunków grzybów, owadów, ptaków. Dlatego uważamy za bardzo szkodliwą praktykę usuwania martwych drzew, którą obserwujemy np. na terenie unikalnego przyrodniczo i krajobrazowo wydzielenia 172b. 

Na w/w terenie wnioskujemy o dopuszczenie cięć tylko w celach zapewnienia bezpieczeństwa, ew. dokończenia procesu przebudowy drzewostanu na zgodny z siedliskiem. Zdecydowanie protestujemy przeciwko planowaniu cięć, których cel jest tylko i wyłącznie gospodarczy: planowane rębnie w wydzieleniach 157k, 170c, 173d, 173h, 159k (zrąb zupełny!), 159j.

Zwracamy uwagę na potrzebę rozwoju infrastruktury związanej z rekreacją i turystyką. W okolicach ul. Jeździeckiej należy pomyśleć o lokalizacji wiaty turystycznej, umieszczeniu śmietników oraz wyznaczeniu miejsc parkingowych. Przy leśniczówkach widzimy niewielkie parkingi “dla klientów leśnictwa” (w domyśle: kupców drewna). Wnosimy o ich powiększenie i dostosowanie do ruchu turystycznego – dobrym przykładem może być tutaj parking dostępny przy leśniczówce Łażyn w Nadleśnictwie Solec Kujawski, gdzie bezpośrednio w sąsiedztwie leśniczówki znajduje się parking, ławki, śmietniki, a także tablica z informacjami i mapą. Można pomyśleć o przygotowaniu takich miejsc przy Leśniczówce Bocianowo przy ul. Rymarskiej i w okolicy pętli autobusowej na ul. Jeździeckiej. 

Wnosimy także o ograniczenie wycinek w wydzieleniach 175, oraz części oddziałów 176-178 i 200-202 będących w zasięgu Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

  1. Pozostawianie kęp starodrzewu do naturalnej śmierci i rozkładu.

Wszędzie, gdzie planowane są zręby (czy to zupełne, czy “uprzątające”), postulujemy pozostawianie 15-20% fragmentów lasu do naturalnej śmierci, rozkładu drzew, i następującej po nich naturalnej sukcesji. Taka ochrona bierna powinna dotyczyć zwłaszcza fragmentów podmokłych, źródlisk, skarp i stoków o dużym nachyleniu. Tworzenie takich niewielkich ostoi sprzyjałoby ochronie bioróżnorodności, odpowiadałoby także na rosnącą społeczną potrzebę ochrony przyrody. W obliczu narastających protestów i sprzeciwu wobec gospodarczej eksploatacji lasów, działanie takie może dać leśnikom cenny dowód na to, że gospodarka prowadzona jest z poszanowaniem przyrody i zachodzących w niej naturalnych procesów. Ma to szczególnie duże znaczenie w lasach rosnących w sąsiedztwie obszarów miejskich, zabudowanych i z postępującą zabudową jednorodzinną, co występuje na znacznej części terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Żołędowo.  

  1. Rezygnacja z cięć gospodarczych na obszarach podmokłych

Wnosimy o rezygnacją z cięć w wydzieleniach 290Ba i  277Ab ze względu na cenne przyrodniczo obszary podmokłe.

  1. Skarpy w dolinie Brdy – Bydgoszcz Janowo

Ze względu na unikalne cieki wodne – źródliska wypływające ze skarp położonych nad brzegami Brdy wnosimy o objęcie ochroną terenów sąsiadujących. W trakcie prac związanych z pozyskaniem drewna w tych okolicach może dojść do przypadkowych mechanicznych uszkodzeń w skarpie, które mogą wpłynąć na cieki wodne.

  1. Zakup lasu przy ul. Baranowskiego

Jeśli sytuacja finansowa Lasów Państwowych na to pozwala, warto rozważyć zakup działek przy ul. Baranowskiego, graniczących z oddziałem 167. Są one porośnięte lasem stanowiącym korytarz ekologiczny między zwartym kompleksem,  a doliną Brdy. W projektowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bydgoszczy planowane jest przekwalifikowanie tego terenu na zabudowę, co spowoduje nieodwracalną stratę w postaci zniszczenia tego połączenia.

  1. Osowa Góra

Wnioskujemy o rezygnację z planowanych zrębów w wydzieleniu 445i. Podobnie jak w punkcie 1. powołujemy się na priorytet funkcji pozaprodukcyjnych. Las w tym wydzieleniu stanowi otulinę dla chronionego jako użytek ekologiczny mokradła (445j). Z uwagi na położenie lasu w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zabudowanego oraz planowaną dalszą zabudowę, las znajdujący się w wydzieleniu 445i powinien pełnić przede wszystkim funkcje rekreacyjne i ochronne. Jest to teren uczęszczany przez mieszkańców, dzieci. Pozwala mieszkańcom uprawiać sport i relaksować się na spacerach. Szczególnie silna w takich miejscach jest potrzeba obcowania mieszkańców z przyrodą, gdyż często poza terenem lasów nie ma alternatywy na dostęp do terenów zielonych. Mamy sygnały o dużym rozczarowaniu i złości okolicznych mieszkańców spowodowanych licznymi wycinkami w tej okolicy. Prowadzenie intensywnej gospodarki w tego typu miejscach prowadzi do niepotrzebnych konfliktów i napięć społecznych.

  1. Parów Cieleszyński

Postulujemy szczególną ochronę lasu położonego na terenie Parowu Cieleszyńskiego. Poza stanowiskami dębów i lip znajduje się tu łęg olchowy i unikatowe piaskowce plejstoceńskie. Finalizacji wymagają zabiegi związane z utworzeniem na tym terenie planowanego od dawna rezerwatu. Państwa głos może okazać się w tej kwestii ważny.

  1. Drzewa biocenotyczne

Wnioskujemy o pozostawienie wszystkich drzew biocenotycznych na terenie nadleśnictwa w terenie. Do tej kategorii powinny należeć drzewa o wymiarach pomnikowych, drzewa zamierające, drzewa dziuplaste lub drzewa z innymi uszkodzeniami, które w przypadku wycinki zostają sprzedane na drzewo opałowe. W przypadku zagrożenia przewróceniem się,  dla każdego z tego typu drzew powinna zostać przeprowadzona analiza ryzyka, która poza wycięciem takiego drzewa, uwzględni także częściową redukcję konarów/korony lub obalenie drzewa i pozostawienie go w lesie.