Aktualności

Razem z 55 organizacjami apelujemy o odbudowę zasobów przyrodniczych

55 polskich organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich apeluje do członków Parlamentu Europejskiego o poparcie Rozporządzenia UE w sprawie odtwarzania przyrody. Adresatami apelu są członkowie Europejskiej Partii Ludowej (m.in. PO i PSL), która w dn. 5.05.23 opublikowała stanowisko wzywające do wstrzymania prac nad tym kluczowym dla ochrony przyrody rozporządzeniem.

Unia Europejska stoi przed ogromną szansą na skuteczne projektowanie, realizację i monitorowanie działań związanych z przeciwdziałaniem utracie różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów, które postępują w alarmującym tempie w UE i na całym świecie. Komisja Europejska zwraca uwagę, że z każdego Euro zainwestowanego w odtwarzanie przyrody, wraca do nas od 8 do 38 centów (euro). Ze stanem przyrody nierozerwalnie związane jest funkcjonowanie gospodarki, a także bezpieczeństwo produkcji rolnej. W przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim rozpoczyna się szereg głosowań nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Pierwsze zagłosują Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) oraz Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), a głosowanie plenarne odbędzie się w dniach 10-13 lipca.

Treść apelu 55 organizacji

Z niepokojem przyjęliśmy informację o opublikowaniu przez Europejską Partię Ludową (EPL) rezolucji “European Farmers’ Deal. EPP Vision for Agriculture in Europe” wzywającego do całkowitego odrzucenia projektu Rozporządzenia UE w sprawie odtwarzania przyrody (Nature Restoration Law). W związku z tym apelujemy do Państwa o zdystansowanie się od wspomnianej rezolucji EPL i poparcie projektu Nature
Restoration Law.


Przyroda UE jest w opłakanym stanie. Według Europejskiej Agencji Środowiska ponad 81% siedlisk przyrodniczych Natura 2000 jest w niewłaściwym stanie ochrony a stan zaledwie ¼ monitorowanych gatunków jest zadowalający. Sytuacja ta ulega dalszemu pogorszeniu, stan 25% najcenniejszych znajdujących się w UE siedlisk przyrodniczych pogarsza się podczas gdy w przypadku zaledwie 6% z nich obserwujemy poprawę.

Na naszych oczach umierają rzeki, degradowane są lasy, osuszane kolejne cenne mokradła. Nature Restoration Law to szansa na zawrócenie ze ścieżki niszczenia przyrody i przywrócenie jej do naszego życia. We wspomnianej rezolucji EPL twierdzi, że Nature Restoration Law stanowi zagrożenie dla
bezpieczeństwa żywnościowego, sytuacji ekonomicznej rolników i transformacji energetycznej UE. Obawy te są jednak bezpodstawne.

Przywrócenie odpowiedniego stanu przyrody przyczyni się do zapewnienia długotrwałego bezpieczeństwa żywnościowego Europy. Zdrowe ekosystemy to podstawa usług ekosystemowych, takich jak kluczowe dla naszych systemów żywnościowych zapylanie.

Spełnienie zawartego w rozporządzeniu celu pozostawienia w krajobrazie rolniczym 10% terenu przyrodzie przyczyni się do zapewnienia owadom, ptakom i innym zwierzętom pożywienia, schronienia i miejsc lęgowych. Pomoże to w długoterminowym utrzymaniu a nawet zwiększeniu produktywności poprzez dostarczanie cennych usług ekosystemowych, takich jak zapylanie, kontrola szkodników czy ochrona gleby i stosunków wodnych przyczyniając się do stabilności finansowej osób żyjących z uprawy roli.


Skuteczna ochrona przyrody wymaga oczywiście wyznaczenia obszarów, gdzie nie ma możliwości rozwoju infrastruktury w tym energetycznej, Nature Restoration Law nie zagraża jednak bezpieczeństwu energetycznemu ani nie utrudni transformacji energetycznej. Projekt rozporządzenia zawiera bowiem zapisy mające na celu zrównoważenie celów dotyczących odtwarzania zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i rozwoju odnawialnych źródeł energii.


Przywracanie przyrody do właściwego stanu leży w naszym wspólnym interesie. Komisja Europejska szacuje, że z każdego Euro zainwestowanego w odtwarzanie przyrody, wraca do nas od 8 do 38 Euro. Ze stanem przyrody nierozerwalnie związane jest funkcjonowanie naszych społeczeństw i gospodarek. To ona dostarcza nam jedzenia, oczyszcza wodę i powietrze, zapewnia nam konieczny dla naszego zdrowia odpoczynek. Dlatego ufamy, że podejmiecie Państwo działania zgodne z wspólnym interesem obywatelek i obywateli UE popierając rozporządzenie, które przywróci przyrodę do naszego życia.

Źródło: Pracownia na rzecz wszystkich istot