Aktualności,  Bydgoszcz

Uwagi do studium cz.1. Miedzyń, Jachcice, Smukała

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi uwagami do studium. Dziś piszemy o Miedzyniu, Jachcicach i Smukale.

Krótka ściąga z terminów, których używamy w uwagach:

1. Smukała – las przy ul. Baranowskiego

Treść uwagi: 

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy we wskazanym obszarze  tj. na terenie lasu w okolicach ul. Wł. Baranowskiego (działki:  046101_1.0354.32/1 – 4) z kategorii MN1 w kategorię ZL. 

Uzasadnienie: 

Rzeczony teren jest zwartym, niezabudowanym kompleksem leśnym. Teren wraz z przylegającymi do niego obszarami oznaczonymi jako ZL tworzy całość. Studium zakłada stopniową zmianę tego unikatowego lasu w teren zabudowań jednorodzinnych. W zaproponowanym kształcie tworzy się sztuczny klin zaburzający ekosystem regionu. Mieszkańcy protestują przeciw planom miasta. Malownicze ogólnodostępne tereny są zabudowywane. Grodzi się szlaki i trasy wiodące nad Brdę. Likwidacja lasu negatywnie wpłynie na standard życia mieszkańców dzielnicy oraz obniży jej walory turystyczno-rekreacyjne. Smukała od ponad 100 lat jest miejscem wypoczynku Bydgoszczan. Sprzedaż ziemi w ręce prywatne na zawsze zmieni kształt i charakter tych terenów.

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

2. Smukała – las przy ul. Okrężnej i Smukalskiej

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy we wskazanym obszarze  tj. na terenie lasu w okolicach ul. Smukalskiej i Okrężnej (działki:  046101_1.0117.224/3, 046101_1.0117.9/4, 046101_1.0117.8) z kategorii MN/MW w kategorię ZL

Uzasadnienie:

Obszar ten jest zwartym, niezabudowanym kompleksem leśnym. Teren wraz z przylegającymi do niego obszarami oznaczonymi jako ZL tworzy całość i tak też powinien być traktowany. Obszar może być potraktowany jako rezerwa rozwojowa obejmuje ubogie zagajniki i bory sosnowe rosnące na piaskach, w których występuje unikatowa i zagrożona zmianami siedlisk flora oraz powiązana z nią fauna bezkręgowców. Występują tu także licznie porosty naziemne. Na części obszaru występują zagrożenie geologiczne (mapa środowisko przyrodnicze), stan ten może ulec pogorszeniu podczas prowadzenia prac budowlanych. Studium zakłada stopniową zmianę tego unikatowego lasu w teren zabudowań jednorodzinnych i wielorodzinnych. Malownicze – ogólnodostępne tereny w tym rejonie są zabudowywane. Grodzi się szlaki i trasy wiodące nad Brdę. Zmiana tych malowniczych terenów w zwarte osiedle zupełnie pozbawi go walorów przyrodniczo-rekreacyjnych. Smukała od ponad 100 lat jest miejscem wypoczynku Bydgoszczan. Sprzedaż ziemi w ręce prywatne na zawsze zmieni kształt i charakter tych obszarów.

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

3. Miedzyń – Wiśniowa

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy w obszarze Miedzyń ‒ Wiśniowa, w odniesieniu do działek o numerach ewidencyjnych: 046101_1.0044.40/6 i 046101_1.0044.40/10 oraz od 046101_1.0044.40/13 do 046101_1.0044.40/34 włącznie, a także działek o numerach ewidencyjnych od 046101_1.0046.20/6 do 046101_1.0046.20/26 włącznie i przekształcenie tych terenów z kategorii MN2 w kategorię ZL (teren lasów ochronnych). 

Uzasadnienie:

Rzeczony teren jest zwartym, niezabudowanym kompleksem leśnym. Teren porastają 100 letnie sosny. Obszar nie jest uzbrojony. Lokalna społeczność protestuje przeciw sprzedaży działek pod budowę. Mieszkańcy wnoszą o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze (m.in. petycje do Prezydenta miasta Bydgoszczy z dn. 22 marca oraz z 25 maja 2021 r.). Za zmianą tych terenów w kategorię ZL przemawia: 

1) Na górnym tarasie Miedzynia mieszkańcy nie mają dostępu do terenów zielonych innych aniżeli przedmiotowy las; brakuje parków i skwerów; wzdłuż ulic nie ma nasadzeń; las jest jedynym miejscem wypoczynku, rekreacji, sportu i zabawy. 

2) Skala zanieczyszczeń powietrza ‒ w okresie zimowym na tym terenie odnotowywane są najwyższe wskaźniki smogu (las skutecznie filtruje zanieczyszczenia) 

3) Obniżenie poziomu wód gruntowych ‒ szczególnie dotkliwie odczuwalne na wysoko położonych terenach ‒ takich jak górny Miedzyń (las zatrzymuje wilgoć). 

4) Las na wysoko położonym Miedzyniu osłania przed silnymi wiatrami. 

5) Na górnym Miedzyniu dominują nieutwardzone ulice ‒ teren jest wybitnie piaszczysty (las filtruje kurz, oczyszcza powietrze z pyłu). 

6) Plany zagospodarowania tego miejsca budzą społeczny sprzeciw. 

7) Ład przestrzenny ‒ las porządkuje i estetyzuje chaotycznie zabudowaną przestrzeń tego regionu. 

8) Wycięcie ogromnej połaci lasu w istotny sposób zaburzy ekosystem przedmiotowego terenu 

9) Las na Miedzyniu jest wizytówką tej dzielnicy, stanowi o jej charakterze; likwidacja lasu unicestwi to, co Miedzyń (a szerzej ‒ władze Bydgoszczy) mają do zaoferowania jego mieszkańcom. 

10) Infrastruktura dzielnicy nie jest przystosowana do zagęszczenia zaludnienia (np. transport publiczny tylko ul. Nakielską, brak żłobków, przedszkoli przychodni) 

11) Likwidacja lasu zdecydowanie obniży standard życia mieszkańców – zwiększenie zanieczyszczeń, hałasu i kurzu, zniszczenie ekosystemu i bioróżnorodności, brak zieleni, utrata walorów estetycznych, negatywny wpływ na kondycję psychofizyczną mieszkańców. 

12) Likwidacja lasu negatywnie wpłynie na zjawisko społecznego wykluczenia – osoby starsze, schorowane, zagrożone wykluczeniem zostaną pozbawione jedynego miejsca, w którym mogą spędzać wspólnie i aktywnie czas. 

13) Rezygnacja z lasu w istotny sposób wpłynie na ceny nieruchomości (nieatrakcyjny zdegradowany teren, bez zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku).

14) Pozostawiony – najwyraźniej w formie “rekompensaty” za likwidację ogromnego obszaru leśnego  – teren działki o nr ewidencyjnym 046101_1.0044.38/4 oznaczony, jako ZP – w żaden sposób nie zadośćuczyni – ani mieszkańcom, ani przyrodzie – celowej dewastacji środowiska w tym rejonie.

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

4. Miedzyń – las rozciągający się na południe od ul. Grzybowej

Treść uwagi:

Wnosimy o utrzymanie kategorii ZP w odniesieniu do działki o nr ewidencyjnym 046101_1.0044.38/4.

Uzasadnienie:

Działka o nr ewidencyjnym 046101_1.0044.38/4 tworzy zwarty i niezabudowany kompleks leśny. Teren porastają 100-letnie sosny. Obszar nie jest uzbrojony. Zabudowanie południowej strony ulicy Grzybowej i zagrodzenie terenu sprawiło, że obecnie przedmiotowa działka jest JEDYNYM obszarem, który umożliwia mieszkańcom wstęp do lasu – pełni zatem rolę istotnego ciągu komunikacyjnego. Jest to tym bardziej istotne, że mieszkańcy górnego tarasu Miedzynia nie mają do dyspozycji innych terenów zielonych; brakuje parków i skwerów; wzdłuż ulic nie ma nasadzeń; las jest jedynym miejscem wypoczynku, rekreacji, sportu i zabawy.

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

5. Miedzyń – projektowana trasa “Z” łącząca węzeł Bydgoszcz – Zachód z Aleją Ofiar Hitleryzmu

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy w obszarze Bydgoszcz – Miedzyń, w odniesieniu do projektowanej trasy „Z” łączącej węzeł Bydgoszcz Zachód z Aleją Ofiar Hitleryzmu, biegnącej od ul. Mińskiej na południe przez działki o numerach ewidencyjnych: 046101_1.0032.51/2, 046101_1.0032.25, przecinającej Kanał Bydgoski, biegnącej wzdłuż ul. Plażowej 046101_1.0048.43/1, przecinającą ul. Nakielską oraz działki o nr ewidencyjnych: 046101_1.0047.23 i 046101_1.0047.24, dalej krzyżującą się z ul. Orawską i biegnącą w kierunku południowo zachodnim, wzdłuż działek o numerach ewidencyjnych: 046101_1.0047.25, 046101_1.0047.33, 046101_1.0047.26/1, 046101_1.0047.26/2, 046101_1.0047.26/3, 046101_1.0047.146/2, 046101_1.0047.151/2, w miejscu strugi płynącej przez działki o numerach ewidencyjnych: 046101_1.0047.64, 046101_1.0047.38, 046101_1.0047.39, 046101_1.0047.42, 046101_1.0047.43, 046101_1.0047.46, 046101_1.0047.50, 046101_1.0047.53, 046101_1.0047.57, 046101_1.0047.61/2, 046101_1.0047.61/1, przecinającą działki o numerach ewidencyjnych: 046101_1.0047.45, 046101_1.0047.48/3, 046101_1.0047.48/2, 046101_1.0047.150/3, 046101_1.0047.49, 046101_1.0047.51, 046101_1.0047.52, 046101_1.0047.55, 046101_1.0047.56, 046101_1.0047.58, 046101_1.0047.60/2, 046101_1.0047.60/1, 046101_1.0047.65, 046101_1.0047.66/1, 046101_1.0047.67/1, 046101_1.0047.67/2, 046101_1.0047.69, a następnie przez teren leśny (040301_2.0001.12001/12) łącząc się z Aleja Ofiar Hitleryzmu.  Wnosimy o rezygnacje z proponowanej trasy oraz rozciągnięcie terenów oznaczonych, jako ZR i ZP na teren zielony, który uległyby likwidacji  w przypadku budowy wspomnianej trasy. W tym miejscu proponujemy szlak turystyczny, trasę rowerową lub pieszą.

Uzasadnienie:

Budowa kolejnej trasy, powielającej istniejące już połączenia jest zbyteczna i nie znajduje praktycznego uzasadnienia. Równolegle do projektowanej drogi biegną: od strony zachodniej – utwardzona ul. Pijarów, a od strony wschodniej asfaltowa dwukierunkowa ul. Widok. Obie istniejące trasy łączą się z Aleją Ofiar Hitleryzmu. Z kolei węzeł Bydgoszcz Zachód ma swoje połączenie z Aleją Ofiar Hitleryzmu ulicami Mińską, Bronikowskiego, Nakielską i dalej ul. Widok.  Zagęszczanie sieci dróg tylko pozornie skraca drogę kierowcom, gdyż liczne skrzyżowania – w tym z zakorkowaną ul Nakielską, spowolni ruch na całym obszarze. Tym bardziej, że bliska odległość szkoły wymaga również odpowiedniej ilości sygnalizacji świetlnej. Co więcej, kierunek Bydgoszcz Zachód (Mińska) – Aleja Ofiar Hitleryzmu nie jest na tyle newralgiczny i istotny, by wymagał aż trzech równoległych tras. Nowa droga – z racji swej lokalizacji będzie dużą i drogą inwestycją. Przeznaczanie ogromnych środków na powielanie istniejących już połączeń to marnotrawstwo publicznych pieniędzy.

Projektowana droga zaburzy system hydrologiczny na tym obszarze. Teren przecina bowiem struga oraz układ stawów. Obszar można przeznaczyć w całości na teren rekreacji i wypoczynku, zwłaszcza, że nie jest zabudowany, stanowi zwarty obszar zieleni.

Kładka na Kanale Bydgoskim na wysokości ul. Plażowej (lub Kościerskiej) miałaby swoje uzasadnienie dla ruchu pieszego i rowerowego.  Ułatwiłaby bowiem dostęp do szlaku wzdłuż północnego brzegu Kanału Bydgoskiego. Teren Kanału Bydgoskiego winien być w całości chroniony i wyłączony z inwazyjnych przekształceń (a takim niewątpliwie jest budowa mostu dla ruchu samochodowego). Tym bardziej, że na ul. Bronikowskiego jest most. Założenia studium w odniesieniu do Kanału Bydgoskiego winny iść w kierunku jego rewitalizacji i ochrony przed zabudową. 

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

6. Jachcice – las przy W. Pileckiego (las położony na wschód od ulicy Zawiszy Czarnego i na północ od ul. Andrzeja Kmicica, aż do strzelnicy Garnizonowej)

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy we wskazanym obszarze  tj. na terenie lasu na Jachcicach w okolicach ul. Zawiszy Czarnego i Andrzeja Kmicica (działki o nr ewid.: 046101_1.0278.1/4, 046101_1.0278.247/13, 046101_1.0278.249/7, 046101_1.0278.249/4, 046101_1.0278.249/7, 046101_1.0278.249/14, 046101_1.0278.249/8) z kategorii MW1 na kategorię ZP. 

Uzasadnienie:

Rzeczony teren jest zwartym, niezabudowanym kompleksem leśnym. Studium zakłada likwidację dużego kwartału lasu, pozostawiając jedynie pasmo zieleni. Proponowane zmiany z pewnością nie rekompensują wielowymiarowych strat jakie poniosą mieszkańcy tego regionu. Bliskość ruchliwej i głośnej drogi krajowej nr 80 oraz graniczący z tym terenem rozległy obszar przemysłowo-usługowy wymaga poszerzenia areału terenów wysokiej zieleni. Uciążliwy przemysł zlokalizowany w tym rejonie (zakłady mechaniczne, odlewnia żeliwa, zakłady PESA) wymusza maksymalny poziom zadrzewienia osiedla. Zwarty, wysoki las to jedyna ochrona przed negatywnymi skutkami uprzemysłowienia tych terenów. Wycinka lasu, odsłoni mieszkańcom koszmarny widok budynków i maszyn przemysłowych. Realizacja założeń Studium w tym kształcie zdecydowanie obniży komfort życia mieszkańców. Efektem końcowym będzie nieatrakcyjne, brzydkie i głośne osiedle z widokiem na hale produkcyjne. 

Do pobrania: formularz z uwagą >>>