Aktualności,  Bydgoszcz,  Interwencje

Apel w sprawie Parku Leśnego w Nowym Fordonie

Razem z mieszkańcami Nowego Fordonu, Radą Osiedla Nowy Fordon i Fordońskim Ruchem Oporu apelujemy do władz miasta o pozostawienie dotychczasowych zapisów mpzp Akademickie – Wschód i ochronę parku leśnego. Poparcie dla inicjatywy można wyrazić na stronie Ratujmy Park w Nowym Fordonie.

Park Leśny jest miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców. Stanowi również barierę przed hałasem i zanieczyszczeniami. O obronę tego miejsca apelowaliśmy w 2021 roku podczas konsultacji studium (punkt 8 linkowanego dokumentu). Zabudowa tego miejsca pozbawi dotychczasowych jak i nowych mieszkańców terenów zieleni. Z treścią apelu można zapoznać się poniżej.

Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2022 r.

Szanowny Pan
Rafał Bruski 
Prezydent Bydgoszczy

Apel
dotyczy: planów zniszczenia części parku leśnego pod zabudowę mieszkaniową w Fordonie

My, niżej podpisani mieszkańcy Bydgoszczy, w szczególności zamieszkujący Fordon- 80 tysięczną dzielnicę naszego Miasta apelujemy o odstąpienie od przekształcenia istniejących zadrzewionych terenów parkowych w Nowym Fordonie/Osiedle Akademickie (w obrębie ulic Bydgoskich Olimpijczyków,
Igrzyskowa, Andersa, Szlakowa, Kaliskiego) na ekstensywną zabudowę wielokondygnacyjną.

Z niepokojem przyjęliśmy informację, iż Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy po zapoznaniu się z ponad 700 wnioskami mieszkańców złożonych w sierpniu 2021, które postulowały odstąpienie od likwidacji części terenów Parku Leśnego na rzecz zabudowy wielomieszkaniowej nadal utrzymuje plan przekształceń w  mocy.


Domagamy się by opisane w obowiązującym studium tereny jako obszary zieleni parkowej pozostawić w celu ochrony terenów leśnych  – są one objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego. W planie tym z 2001 roku tereny są oznaczone jako EL (A 17-EL, A 18-EL, A 21-EL, A 23-EL) – parki leśne z zapisem wymaganej ochrony istniejącego zadrzewienia (rozumie
się przez to nakaz wkomponowania istniejącego zadrzewienia w projektowane zagospodarowanie terenu, zakaz wycinki drzew iglastych i liściastych). Jednakże w wyłożonym w roku 2021 projekcie nowego studium oraz po modyfikacjach wspomniany obszar ma zostać znacznie ograniczony, przekształcony na tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego –w praktyce oznacza możliwość budowy 5-8 kondygnacyjnych budynków w miejscu istniejącego Parku Leśnego.

Park Leśny  porasta gęsta roślinność głównie kilkudziesięcioletnie drzewa iglaste oraz liściaste, krzewy. W lesie można spotkać również wiewiórki oraz różne gatunki ptaków. Całość funkcjonuje jako samodzielny ekosystem. Teren jest wykorzystywany rekreacyjnie przez rodziny z dziećmi, grzybiarzy, spacerowiczów, osoby uprawiające jogging, nordic walking oraz właścicieli psów.

Nie zgadzamy się, aby arbitralna decyzja władz miejskich doprowadziła do dewastacji tego terenu na rzecz zabudowy mieszkaniowej. Co więcej, jesteśmy przekonani, że likwidacja części parku leśnego otworzy możliwość jego zmniejszenia, a finalnie doprowadzi do jego likwidacji w kolejnych latach. Stąd zależy nam by utrzymać spójność tego terenu jak i utrzymać istniejące zapisy obowiązującego mpzp. 


Decyzje dotyczące rozbudowy mieszkaniowej nie mogą być realizowane kosztem istniejących terenów zieleni, które służą tysiącom obecnych mieszkańców Osiedla Nowy Fordon i powinny służyć kolejnym mieszkańcom, którzy zamieszkają w nowopowstającym – realizowanym już kompleksie bloków mieszkalnych. W sąsiedztwie przedmiotowego terenu parku leśnego, przy ulicy Studenckiej/Strzeleckiego powstaje jedna z większych inwestycji mieszkaniowych w Fordonie, realizowana przez bydgoskiego dewelopera CDI, składająca się z 15 bloków mieszkalnych, których gęsta zabudowa  nie uwzględnia w planach terenów zieleni do wspólnego korzystania. Docelowo przybędzie tym samym ok. 3 tysiące nowych mieszkańców, którzy będą korzystać z istniejącego terenu parku leśnego. W planach
również jest inna inwestycja wielomieszkaniowa firmy Alstal Dom przy ul. Studenckiej/Igrzyskowej co w perspektywie kilku lat oznacza, ze przybędzie w tej okolicy ludzi, którzy będą chcieli korzystać z zieleni.

Stąd apelujemy by decyzje o zmianie planu zagospodarowania nie były motywowane jedynie względami dalszej ekspansji zabudowy mieszkaniowej bez uwzględnienia aktualnej sytuacji i potrzeb lokalnej społeczności. Co więcej by były realizowane w poszanowaniu w szczególności do terenów zieleni, których ochrona w świetle panującego kryzysu klimatycznego, postępującej suszy coraz bardziej zyskuje
na znaczeniu.

Dlatego domagamy się odstąpienia od szkodliwych planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla przedmiotowych terenów. Podtrzymujemy, iż jako zorganizowana społeczność dzielnicy Fordon łączy nas dążenie do utrzymania zapisów dotychczasowego Studium w zakresie utrzymania i ochrony terenów zielonych zwłaszcza zieleni towarzyszącej intensywnej zabudowie
mieszkaniowej. Domagamy się bezwzględnej ochrony istniejących parków osiedlowych. Ponadto niezmiennie postulujemy o wprowadzenie zapisów chroniących istniejące ciągi napowietrzające dzielnicę Fordon, którego istotnym elementem są tereny zielone.


Deklarujemy wytrwałe dążenie do realizacji wyznaczonych celów oraz wspieranie Władz Miasta i stanie na straży wdrażania zapisów uchwały RM z dnia 4.09.2019 w sprawie „Planu adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030”, w której miasto zobowiązuje się do utrzymania zieleni na osiedlach
intensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 

Mieszkańcy Bydgoszczy

MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew
Rada Osiedla Nowy Fordon
Fordoński Ruch Oporu

Do wiadomości:
Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy – Monika Matowska
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy- Anna Rembowicz-Dziekciowska
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej – Elżbieta Rusielewicz
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Mateusz Zwolak
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Robert Kufel
Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – Ireneusz Nitkiewicz