Aktualności,  Bydgoszcz

Co o drzewach w Bydgoszczy mówi nam Raport o stanie miasta 2019?

  • Od zeszłego roku prezydent ma obowiązek do końca maja przedstawić radnym raport o stanie miasta.
  • Jest to podsumowanie pracy włodarza za wcześniejszy rok kalendarzowy.
  • Jakie informacje dotyczące drzew i zieleni znajdziemy w bydgoskim raporcie za 2019?

Od zeszłego roku prezydenci, burmistrzowie i wójtowie mają obowiązek przedstawić raport o stanie miasta. Jest to podsumowanie działań, wykonania uchwał i realizacji strategii w roku wcześniejszym. Po prezentacji Raportu o stanie miasta następuje dyskusja. W debacie nad raportem poza radnymi mogą uczestniczyć również mieszkańcy, którzy zgłoszą taką chęć i zbiorą 50 podpisów od mieszkańców swojego miasta (gminy).

Co w raporcie piszczy?

Szczegółowe informacje o drzewach i zieleni znajdują się w podrozdziale podsumowującym Strategię rozwoju terenów zielonych w Bydgoszczy z 2011 r. W raporcie nie znajdziemy analizy danych oraz odniesienia do danych historycznych dotyczących terenów zielonych – poza celami strategicznymi dotyczącymi terenów zielonych, w raporcie wyliczono inwestycje i podano ich koszty.

Jedną z najciekawszych informacji jest dokładna liczba wycinek i nasadzeń.

Łącznie na terenie miasta (tereny prywatne, gminne i Skarbu Państwa) usunięto 1619 szt. drzew i 4288,65 m² krzewów oraz posadzono 3848 szt. drzew i 23190 szt. krzewów.

Tu również nie podano danych z poprzednich lat. Trudno więc stwierdzić, czy przybyło nam drzew i zieleni w stosunku do lat wcześniejszych.

Parki górą

W 2019 miasto zakończyło kompleksową rewaloryzację Parku Ludowego im. W. Witosa, Parku Wolności, Parku gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Utworzono pierwszy park kieszonkowy u zbiegu ul. Gdańskiej i al. Mickiewicza. Rozpoczęto także prace nad projektem Placu Kościeleckich.

W 2019 usunięto jemiołę z 232 starych drzew. Ponadto zabiegami ochronnymi objęto 21 pomników przyrody. Zlecono również opracowanie dokumentacji na temat stanu drzew w Bydgoszczy – zbadano z wykorzystaniem tomografu sonicznego 13 drzew,w tym 4 pomniki przyrody. Wyniki tych badań możecie zobaczyć pod tym linkiem (zawnioskowaliśmy o dokumenty wcześniej w trybie dostępu do informacji publicznej).

O innych inwestycjach można przeczytać w Raporcie.. na stronach 195-197.

Strategie stare i nowe

Poza wspomnianą Startegią rozwoju terenów zielonych w Bydgoszczy z 2011 r, w 2019 r. obowiązywała Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2030 r. przyjęta w 2013 r. W jej ramach funkcjonuje Program nr 8 – Przyjazne miasto dla środowiska. Znajdziemy tam informacje o wszystkich inwestycjach związanych z ochroną środowiska w mieście, niewiele jest natomiast informacji dotyczących drzew.

Pod koniec maja tego roku Rada Miasta przyjęła dokument Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju . W wersji poddanej konsultacjom jesienią ubiegłego roku, dla celu operacyjnego Ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu zaproponowano wskaźnik: stosunek liczby nasadzeń do ubytków w ostatnich trzech latach w wysokości 1,7. Oznaczało to, że za każde wycięte 10 drzew, miasto posadzi 17 nowych [1].

W toku konsultacji wskaźnik spotkał się z przychylnością – padły propozycje zwiększenia liczby nasadzeń [2]. Jednak w wersji ostatecznej, która wyłoniła się po konsultacjach, cały wskaźnik wyrzucono do kosza [3]. Dlaczego tak się stało? Ponieważ stwierdzono, że brak wiarygodnych danych i wyrywkowe badanie tematu przez statystykę publiczną [4].

Wskaźnik ten jednak wyrzucono z ostatecznej wersji strategii zastępując go powierzchnią terenów zielonych w mieście.

Przyjęty wskaźnik nie jest specjalnie miarodajny – wystarczy, że na dowolnym skwerze wytniemy wszystkie drzewa i zasadzimy trawę – powierzchnia terenu zielonego zostanie utrzymana, jednak jego jakość diametralnie się zmieni.

Na koniec warto odnotować, że w debacie nad Raportem o stanie miasta wzięła udział nasza przedstawicielka, Marzena Błaszczyk – poza kwestią liczby drzew, wskaźnika w strategii poruszyła również kwestię komunikacji Urzędu Miasta dotyczącą wycinek, które miały miejsce w zeszłym roku: wycinki prowadzonej przez KPEC na Kapuściskach oraz wycinki drzew na terenach PKP przy Czarnej Drodze. W tych dwóch przypadkach mieszkańcy za każdym razem dowiadywali się o cięciu drzew słysząc głos pił. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się uniknąć takich sytuacji.

Źródła:

1.Projekt Strategii rozwoju Bydgoszczy – październik 2019 – dokument do konsultacji s. 31 [LINK]

2. Załącznik do raportu nr 1: Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju” za pomocą ankiety konsultacyjnej. s. 5,14, 20

3. Projekt Strategii rozwoju Bydgoszczy – marzec 2030 [LINK]

4. Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”, s. 18 [LINK]