Aktualności,  Bydgoszcz,  Interwencje

PKP PLK S.A. wnioskuje o wycinkę w Bydgoszczy

 • 10 lipca br. do Urzędu Miasta Bydgoszczy wpłynął wniosek o wycinkę 335 drzew rosnących przy linii kolejowej nr 356 na odcinku od 124,500 do 125,500
 • wycinka ma dotyczyć drzew rosnących na zachód od szlaku kolejowego, w tym na terenach Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy
 • zawnioskowaliśmy o dołączenie do sprawy na prawach strony.

Dlaczego PKP PLK S.A chce wyciąć drzewa?

Jako przyczynę wycinki wskazano, że:

Drzewa rosną niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019, w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej, drzewa zagrażają bezpiecznemu funkcjonowaniu linii kolejowej. Drzewa stanowią zagrożenie dla trakcji elektrycznej 3 tys. V.

Wczoraj i w ubiegły czwartek przeprowadziliśmy oględziny w terenie, by zobaczyć drzewa, które PKP PLK S.A. wskazało w swoim wniosku. Będziemy szukać wszelkich błędów formalnych i nieścisłości. Niestety obowiązujące przepisy nie pozostawiają nam dużego pola manewru. We wspomnianym rozporządzeniu przeczytamy:

§ 1a. 1. Poza lasami drzewa i krzewy mogą być usytuowane w sąsiedztwie linii kolejowej biegnącej po nasypie albo w przekopie albo otoczonej rowami bocznymi – w odległości nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych.

Co chcemy zrobić?

Zależy nam na tym by zminimalizować straty związane z planowaną wycinką. Szczególnie tam, gdzie tory przebiegają na nasypie w Parku nad Starym Kanałem.

Wśród drzew planowanych do wycięcia znajdują się drzewa młode, ale też 50-letnie, ale także ponad 100-letnie:

 • Buk pospolity – obwód 280 cm, rośnie – 4,8 m od torów
 • Topola osika – obwód 220 cm – 13 m od torów – drzewo o wymiarach pomnikowych
 • Klon zwyczajny – obwód 220 cm – 6 m od torów – wiek ponad 100 lat*
 • Lipa drobnolistna – obwód 300 cm – 5 m od torów – wiek ok. 120 lat*
 • Robinia akacjowa – obwód 250 cm – odległość od torów 8 m
 • Dąb szypułkowy – obwód 200 cm – odległość od torów 7 m
 • Dąb szypułkowy – obwód 320 cm – rośnie 7 m od torów – drzewo o wymiarach pomnikowych – wiek ponad 120 lat*

*wiek przybliżony na podstawie tabel Majdeckiego

Spróbujemy o nie zawalczyć! Na razie udało nam się dołączyć na prawach strony do postępowania administracyjnego.

Co się działo do tej pory?

Korzyści jakie nam daje status strony w postępowaniu administracyjnym:

 • wgląd w akta sprawy,
 • możliwość składania uwag i wniosków w trakcie postępowania,
 • możliwość przedkładania materiału dowodowego – dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny,
 • możliwość zaskarżenia decyzji na wycinkę do SKO.

Dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku [LINK]
Wniosek o wycinkę [LINK]
Wniosek o dołączenie do sprawy [LINK]
Postanowienie [LINK]

Edit 08.10.2020

Lista drzew do wycinki – poprawiony wniosek od 125,000 km linii kolejowej 356 [LINK]

Źródła

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody

Łukaszewicz Jan, Określanie wieku niektórych gatunków drzew ulicznych na podstawie wybranych parametrów dendrometrycznych, [w:] ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 58 – 2010, s. 25-38

Tabela wiekowa drzew opracowana przez prof. Longina Majdeckiego