Aktualności,  Bydgoszcz

Uwagi o studium – ogrody działkowe

Jeszcze tylko do jutra (31.08) można składać uwagi do studium. Na sam koniec piszemy o kierunkach zagospodarowania ogrodów działkowych w Bydgoszczy. Dla części z nich dopuszcza się docelowo zabudowę.

Mamy w  Bydgoszczy 63 ogrody działkowe o łącznej powierzchni 406,29 ha. Stanowią ważną część zieleni –  zwłaszcza te położone w centralnych częściach miasta. Hamują wyspę ciepła, sprzyjają bioróżnorodności, są miejscem odpoczynku. Dobrze się mieszka w ich sąsiedztwie. Obecnie w miejscowych planach zagospodarowania 41,95 ha ogrodów działkowych jest przeznaczone do przekształceń lub likwidacji. Studium idzie o krok dalej i wskazuje na mapie większość ogródków działkowych jako tereny mające możliwość przekształcenia „pod inne funkcje związane z zainwestowaniem miejskim„. Nie jest wyjaśnione co oznacza takie sformułowanie.

W trakcie wyłożenia Studium w lipcu usłyszeliśmy, że ogródki mogą być zlikwidowane, tylko za zgodą samych działkowców. Jeżeli do tego by doszło, część z nich może być przekształcona w park miejski – jako przykład wskazano nam ROD zlokalizowany na Bartodziejach. Studium wskazuje też nowe tereny pod ogrody działkowe – likwidowane ogrody miałyby zostać przeniesione do Łoskonia i na tereny sąsiadujące z Lisim Ogonem (Osowa Góra – Łąki i Prądy Łąki). Nowe tereny to aż 590 ha. Ale czy taka zamiana będzie korzystna dla właścicieli ogrodów i korzystna dla nas jako mieszkańców? Warto też zauważyć, że większa część terenów w Łoskoniu to tereny zaznaczone na mapie jako zalewowe (zalanie przy pęknięciu wału przeciwpowodziowego).

W części studium poświęconej kierunkom zagospodarowania znajdujemy następujące informacje:

Ogrody działkowe w obszarze Bocianowo-Chodkiewicza

Zmiany funkcjonalno-przestrzenne obszaru zmierzać powinny do stopniowej likwidacji ogrodów działkowych na rzecz zabudowy usługowej o charakterze miastotwórczym oraz lokalizacji zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiących kontynuację układu urbanistycznego zabudowy śródmiejskiej, wzdłuż ul. Chodkiewicza.

Studium s. 426

Ogrody działkowe w obszarze Okole-Nadrzeczna

Obszar o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, usytuowany jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, w niewielkiej odległości od Śródmieścia i dworca PKP. Barierą ograniczającą dostęp i wykorzystanie obszaru jest położenie terenów kolejowych od południa oraz brak powiązań mostowych od północy. Dotychczasowy sposób użytkowania terenu ogranicza się do funkcjonowania istniejących ogrodów działkowych, niezorganizowanych form rekreacji mieszkańców w granicach terenu zieleni naturalnej oraz częściowej zabudowy terenów dogodnie skomunikowanych dla funkcji mieszkaniowych i produkcyjnych. Przekształcenia obszaru powinny zmierzać do rozwoju funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnych, w tym budowy bulwarów nadrzecznych i lokalizacji urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych przy wykorzystaniu naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

Studium s. 427

Obszar Bydgoszcz Wschód – Za Torami

Obszar położony w jednostce strukturalnej Bydgoszcz Wschód – Las Gdański, w rejonie ul. Inwalidów, pomiędzy torami a Lasem Gdańskim. Obecnie zlokalizowane są tutaj ogrody działkowe oraz teren porośnięty trawą i niską roślinnością, na którym do lat 60-tych była prowadzona eksploatacja kruszywa, a potem składowane były odpady komunalne. Z uwagi na atrakcyjne położenie – sąsiedztwo terenów leśnych, położenie w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, w odległości 4 km od centrum miasta teren ten możliwy jest do przekształcenia na cele zabudowy mieszkaniowej.

Studium, s. 428

Obszar Czyżkówko i Jachcice

Obszar położony w jednostkach strukturalnych Czyżkówko i Jachcice, na północ od ul. Witolda Pileckiego i Grunwaldzkiej obejmuje tereny usytuowane na obu brzegach rzeki Brdy, w rejonie ul. Głuchej, ul. Siedleckiej i Żeglarskiej. Na wskazanych obszarach zlokalizowane są aktualnie ogrody działkowe oraz pozostałości dawnej papierni. Atrakcyjne położenie obszaru, zarówno pod względem przyrodniczym jak i krajobrazowym (w sąsiedztwie rzeki Brdy), bardzo dobra dostępność transportu publicznego, oraz w niewielka odległość od centrum Bydgoszczy (około 4 km od Ronda Jagiellonów) predysponują te obszary do przekształcania na cele zabudowy mieszkaniowej.

s. 429

Będziemy wnosić o odstąpienie zabudowy terenów ogródków działkowych. A jeżeli będą miały być likwidowane, będziemy wnosić o przekształcenie ich w parki miejskie. 

Nasze wcześniejsze uwagi:

Artykuł o tym, co to jest studium i jak zgłaszać uwagi znajdziesz TUTAJ.
Artykuł o Jachcicach, Smukale i Miedzyniu (cz.1) poczytasz TUTAJ.
Artykuł o Szwederowie, Górzyskowie i Błoniu (cz.2) do przeczytania TUTAJ.
Artykuł o BPPT i Kapuściskach (cz.3) przeczytasz TUTAJ.
Artykuł o Bartodziejach, Śródmieściu, Myślęcinku (cz.4) kliknij TUTAJ.
Artykuł o Bydgoszczy Wschód, Fordonie, Mariampolu (cz.5) kliknij TUTAJ.