Aktualności,  Bydgoszcz,  Konsultacje

O tym, że miejskie kąpieliska są potrzebne mieszkańcom Bydgoszczy i dlaczego Park Centralny jest złym miejscem na taką inwestycję

Przedstawiamy nasze stanowisko w konsultacjach dotyczących miejskich kąpielisk.

 1. Stowarzyszenie popiera konieczność utworzenia ogólnodostępnych kąpielisk na terenie miasta. Forma rekreacji polegająca na kontakcie z wodą oraz kąpieli była przez wiele lat marginalizowana i zaniedbywana przez władze miejskie. Czasy świetności, kiedy na wielu osiedlach znajdowały się otwarte baseny, powinny powrócić. Przykładami godnymi naśladowania były baseny na dzisiejszym Górzyskowie (ul. Kossaka), Miedzyniu (ul. Nakielska), Śródmieściu (ul Królowej Jadwigi – Astoria), Łęgnowie (ul. Świetlicowa) czy Bartodziejach (Balaton). Osiedlowe kąpieliska wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pozwalając na czynną rekreację nad wodą w upalne lata, z którymi spotykać się będziemy coraz częściej. Kluczowym argumentem za rozproszeniem kąpielisk jest ich dostępność. Jedno lub dwa duże kąpieliska w centrum miasta nie są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. W zaprezentowanej koncepcji brak przedstawienia innych wariantów inwestycji, co stawia mieszkańców przed dylematem: kąpieliska we wskazanych lokalizacjach lub brak kąpielisk, kąpielisko lub teren cenny przyrodniczo.

 2. Park Centralny jest wyjątkowo cennym obszarem miasta ze względu na walory przyrodnicze. Niestety pomimo tego, że koncepcja kąpieliska wielokrotnie odnosi się do inwentaryzacji roślin i siedlisk oraz wszystkich zwierząt: bezkręgowców – w tym owadów, płazów, gadów, ptaków, ssaków, a także nietoperzy i ryb, nie udostępniono tych informacji w dokumentach w ramach konsultacji społecznych. Polegając na dotychczasowych publikacjach nietrudno jednak ocenić jak bogaty w walory przyrodnicze jest Park Centralny. Na powyższe składają się:
 • fragmenty lasów łęgowych,
 • liczne gatunki drzew i krzewów w różnym wieku, z których na wyróżnienie zasługują między innymi okazałe, miododajne lipy szerokolistne, reprezentacyjne dęby szypułkowe w odmianie kolumnowej, drzewa owocowe i krzewy stanowiące zaplecze pokarmowe dla bytujących ptaków oraz naturalne odnowienia rodzimych jesionów wyniosłych czy klonów zwyczajnych, 
 • bogate stanowiska arcydzięgla litwora nadbrzeżnego,
 • ziołorośla z lepiężnikiem różowym,
 • łąki,
 • duża powierzchnia miejsc podmokłych,
 • liczne siedliska ptaków, innych kręgowców oraz owadów.

Szczególnie warty podkreślenia jest naturalny charakter, bioróżnorodność i mikroklimat tego nadrzecznego parku. Zdolność do retencji wody i miejscowa, niższa temperatura powietrza ma przemożne znaczenie w czasach zmieniającego się klimatu. Utrzymanie i chronienie takich przy-korytowych obszarów powinno być priorytetem adaptacyjnym i wzorcem do naśladowania. Dzięki bogatym, naturalnym zasobom Park Centralny jest również wizerunkowym atutem naszego miasta, wartym wyeksponowania i rozpropagowania. Stowarzyszenie postuluje o zaniechanie planów budowy kąpieliska w Parku Centralnym.

Rozmieszczenie drzew do wycinki. Opracowanie dr inż. Maciej Korczyński na podstawie Koncepcji realizacji inwestycji
 1. Nie zgadzamy się na:
 • wycinkę 94 drzew, na które składa się aż 25 gatunków, a z których 6 posiada wymiary pomnikowe,
 • zniszczenie większości miejsc podmokłych wpływających korzystnie na mikroklimat i różnorodność biologiczną,
 • pojawienie się stosunkowo dużych powierzchni piaszczystych zmniejszających areał biologicznie czynny oraz wielkość powierzchni parujących. Nie jest to korzystne z punktu widzenia zmniejszania miejskiej wyspy ciepła,
 • degradację siedlisk wielu kręgowców i owadów,
 • utratę tak cennego miejsca edukacji przyrodniczej w przestrzeni miasta.
Szacunkowa powierzchnia terenów zalewowych. Opracowanie dr inż. Maciej Korczyński na podstawie Koncepcji realizacji inwestycji.
 1. Postulujemy o wytypowanie innego, już urbanistycznie przekształconego miejsca na usytuowanie kąpieliska w centrum miasta. W debacie publicznej wskazywano wcześniej takie lokalizacje jak Wyspa Młyńska, południowy brzeg Brdy przy ul. Babia Wieś (teren po  budowie Nordic Astrum), ul. Królowej Jadwigi (w sąsiedztwie basenu Astoria).
 2. Wnosimy również o podjęcie przez miasto działań dotyczących przywrócenia miejskich, osiedlowych kąpielisk.
 3. Postulujemy rozpropagowanie przyrodniczych walorów Parku Centralnego i jego umiejętne przystosowanie do pełnienia funkcji edukacyjnych i reprezentacyjnych. Mała architektura parku wymaga odnowienia. Zważając na duże powierzchnie stałego wysięku wody, proponujemy budowę pomostów, charakterystycznych dla podmokłych, wartościowych przyrodniczo obszarów. Poddajemy rozważeniu jeszcze szersze otwarcie parku na rzekę, poprzez likwidację betonowych umocnień brzegu, co wpływać będzie pozytywnie na retencję wody, mikroklimat. Nieocenioną wartością dodaną będzie wyznaczenie ścieżek przyrodniczych, miejsc do obserwacji ptaków oraz miejsc do przeprowadzania „zielonych lekcji”. Mamy szansę na zachowanie niezwykle cennej przyrodniczo i społecznie części naszego miasta. Mamy szansę na jej udoskonalenie i stosowne wykorzystanie, wychodząc naprzeciw najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym wyzwaniom współczesnych miast – adaptacji do zmian klimatycznych.

Zdjęcie tytułowe Pit1233, domena publiczna